Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Aankondiging van een opdracht

Raamcontract TPN

Raamcontract TPN

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
14-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33692200 - Producten voor parenterale voeding
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chloe Van Den Broeck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Boven Europese drempel

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

(1) Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat vermeldt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren. Teneinde de juistheid van de verklaring op erewoord na te gaan, behoudt de aanbestedende overheid zich daarenboven het recht voor om, vóór de toewijzing van de opdracht, de inschrijver te verzoeken de volgende documenten voor te leggen:
- een BTW-verklaring;
- een attest van de Directe belastingen;
- een RSZ-attest, gelijkwaardig attest voor buitenlandse inschrijvers

Economische en financiële draagkracht

(1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
(2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
(3) Bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.

Eventuele minimumeisen:

/

Vakbekwaamheid

(1) Nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik: Geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor
parallelinvoer werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (nationale procedure - procedure van wederzijdse erkenning – gedecentraliseerde procedure).
2) Alvorens beoordeling door ZNA van de kwaliteit van de aangeboden producten en alvorens over te gaan tot gunning aan meest voordelige inschrijving, stelt ZNA enkele
minimum vereisten voorop, waaraan het betrokken opdrachtnemer in ieder geval moet voldoen, bij gebreke waaraan een verdere beoordeling niet meer gebeurt:
A) De inschrijvers zullen beoordeeld worden op hun bekwaamheid om de leveringsopdracht uit te voeren aan de hand van volgende bewijzen:
- Door middel van een lijst van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van hun bedrag, hun data en vermelding van de
publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;
- Door de beschrijving van de maatregelen die zij treft om kwaliteit en veiligheid te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van research en ontwikkeling van geneesmiddelen. Cfr. beschikken over interne procedures rond bewaring en transport van het geneesmiddel (garanties mbt. goede bewaring
tijdens transport; bij transport van het geneesmiddel: nodige voorzorgen genomen, cfr. bescherming glas, etc.) (max 3 pagina’s).

Eventuele minimumeisen:

/