Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Hechtingsdraad

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint-Jozefkliniek VZW
Nationaal identificatienummer
BE 0416 851 659
Postadres
Kasteelstraat 23
Plaats
Bornem
Postcode
2880
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Annelies Dirkx
Telefoon
+32 38901676
E-mail
annelies.dirkx@sjk.be
Fax
+32 38901608

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sjk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Hechtingsdraad

Referentienummer: Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek VZW-PPP0RB-164/7008/Hechtings-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33141121 - Hechtdraad

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Groepsaankoopplatform Taxandria
De ziekenhuizen AZ Turnhout vzw, AZ Herentals vzw, Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek vzw ( en mogelijks na fusie Rumst), Heilig Hartziekenhuis Mol vzw en AZ Sint-Dimpna Geel vzw hebben onder de naam Taxandria een groepsaankoopplatform opgericht.
De voorwaarden van deze tender zullen ook gelden indien de aanbestedende overheden beslissen zich te verenigen onder ZNK VZW.
Onder dit platform wensen deze ziekenhuizen gezamenlijk aankopen te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen volgens afgesproken en gevraagde modaliteiten verder in dit dossier.
Een ziekenhuis kan door de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor contractuele of buitencontractuele fouten begaan door één van de andere ziekenhuizen tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
Dergelijke fouten kunnen door de opdrachtnemer niet worden ingeroepen om de op hem rustende verplichtingen en zijn verbintenis...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534379

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 219-454893

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging in de Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) -Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Minimumeisen: 1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. 2) Minimaal 3 mio euro totale omzet in Belgie aantoonbaar over de laatste 3 boekjaren. 3) Min 15% marktaandeel in Europa of een Z-score meer of gelijk aan 1,8.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!