Aankondiging van een opdracht

Antibiotica

Toelichting: Deze opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer waarbij alle voorwaarden voor de uitvoering van deze opdracht worden vastgelegd. Het doel van de raamovereenkomst is de levering van geneesmiddelen door de opdrachtnemer op afroep van de aanbestedende overheden gedurende de looptijd beschreven in het bestek.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van het bestek.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Amoxicilline met enzymeremmer voor intraveneus gebruik
Perceel 2: Temocilline IV
Perceel 3: Vancomycine IV
Perceel 4: Piperacilline en enzymeremmer IV
Perceel 5: Meropenem IV
Perceel 6: Linezolid IV en per os
Perceel 7: Cefazoline IV
Perceel 8: Ceftriaxone IV/IM
Perceel 9: Cefotaxime IV
Perceel 10: Ciprofloxacine IV
Perceel 11: Ceftazidim inj
Perceel 12: Cefepime inj
Perceel 13: Cefuroxim inj

Publicatiedatum
15-06-2017
Deadline
07-09-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
33651100 - Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
33651300 - Antimycobacteriële middelen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Nikolaas vzw
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
De heer Ivan Byl

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

;

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de opdrachtencentrale het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, §1.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
- de Belgische inschrijver: een recent (maximaal 3 maand oud te tellen vanaf de datum van opening van de offertes) uittreksel uit het strafregister;
- de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling,…). Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
- de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 62, § 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 63, § 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen;
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de opdrachtencentrale, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Passende bankverklaring

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont aan dat hij over de nodige vergunningen en kwaliteitseisen beschikt om op de Belgische markt te mogen leveren. De inschrijver dient minimaal te voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Een bewijs van registratie van de aanbieder door het FAGG dient voorgelegd te worden.

Eventuele minimumeisen:

Registratiebewijs FAGG

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!