Rectificatie

Raamovereenkomst voor de levering van medicatie fertiliteit

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Groenebriel 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sofie Schietecatte
Telefoon
+32 92246149
E-mail
sofie.schietecatte@azstlucas.be
Fax
+32 92246110

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azstlucas.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de levering van medicatie fertiliteit

Referentienummer: 2016-020-APO-SS

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33641300 - Geslachtshormonen en modulatoren van het genitaal systeem

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-507560

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden worden ter beschikking gesteld. Naar aanleiding hiervan ook een aangepaste versie van bestek. De nieuwe versie van 12/04 (definitief bestek_rechtzetting) vervangt de vorige versie van 19/03 (definitief bestek). Verwijzingen naar de aanpassingen in het bestek kan u terugvinden in de antwoorden op de vragen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!