Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Watertoren Mechelen-Zuid – Opjaagstation Mechelen-Zuid – - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
25-01-2019
Publicatiedatum
25-01-2019
Deadline
06-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
44212233 - Watertorens
45232153 - Bouwwerkzamheden voor watertorens
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek
Vereiste erkenning: Beschikken over een erkenning in de klassegrootte 5 in één van volgende categorieën. In ieder geval zal de kandidaat (al dan niet in tijdelijke vereniging of met inbegrip van voorgestelde onderaannemer(s)) minimum erkend zijn in elk van volgende categorieën:
o categorie D (Bouwwerken) – klassegrootte 4 of categorie E (Burgerlijke bouwkunde) – klassegrootte 4;
o categorie L2 (Hydromechanische uitrustingen - Pomp- en turbinestations uitrusten) – klassegrootte 3;
o categorie C2 (Watervoorziening en leidingen leggen) – klassegrootte 2.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!