Aankondiging van een opdracht

NIEUWBOUWZIEKENHUIS-HEMATOLOGIE ANALYSER

NIEUWBOUWZIEKENHUIS-HEMATOLOGIE ANALYSER

Publicatiedatum
22-02-2017
Deadline
31-03-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuis Maas en Kempen
Postadres
Mgr. Koningsstraat 10, 3680 Maaseik, BE
Contactpunt(en)
De heer Jan Valgaeren

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het
witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke
reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

- Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB
van 15 juli 2011.
- Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar
- De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land
van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie
blijkt.

Eventuele minimumeisen:

geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

* - Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
- Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!