Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Installation et exploitation de panneaux photovoltaïques/Plaatsing en uitbating van fotovoltaïsche zonnepanelen

Installation et exploitation de panneaux photovoltaïques/Plaatsing en uitbating van fotovoltaïsche zonnepanelen

Publicatiedatum
11-08-2015
Deadline
09-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09331200 - Fotovoltaïsche zonnecellen
31712331 - Fotovoltaïsche cellen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - `tran(HIRE_PURCHASE)` not found
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Postadres
Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, BE
Contactpunt(en)
De heer Vincent Ponet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Impossibilité de fixer préalablement le prix

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In overeenstemming met artikel 63 § 2 van het koninklijk besluit van 15.07.2011 zal het bestuur het volgend document zelf opvragen en het in de documenten van de opdracht bewaren : Het attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor een Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd

Economische en financiële draagkracht

*néant/Nihil

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten voor opdrachten met een minimale waarde van 100.000,00 EUR BTW niet inbegrepen die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2034 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!