Aankondiging van een opdracht

Levering van medicatie en parafarmaceutische producten voor Zorgbedrijf Roeselare

Voorwerp van deze leveringen: Levering van medicatie en parafarmaceutische producten voor Zorgbedrijf Roeselare.
De opdrachtnemer voorziet voor de duurtijd van het contract in een full-service belevering die minimaal voldoet aan de vereisten van dit bestek. Het gaat om full-service in belevering, maar ook in ondersteuning (voorschriften, attesten, ondersteunende processen, facturatie, …). De full-service wordt gedetailleerd beschreven vanaf hoofdstuk IV.2
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal Zorgbedrijf Roeselare optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald Zorgbedrijf Roeselare, OCMW Blankenberge en OCMW Lichtervelde.
Deze deelnemende besturen kunnen dus aan dezelfde voorwaarden instappen als het Zorgbedrijf Roeselare. Zij zullen hiertoe de gunningsbeslissing expliciet bevestigen. Het staat hen evenwel vrij om die gunningsbeslissing niet te bevestigen.

Publicatiedatum
23-02-2017
Deadline
10-04-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zorgbedrijf Roeselare
Postadres
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Joachim Jonckheere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 1586776.83 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

?Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
?Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

?de jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren, gecertificeerd door een erkend accountant of bedrijfsrevisor
?een verklaring betreffende de omzet van de laatste 3 boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

- de jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren dienen gecertificeerd te zijn door een erkend accountant of bedrijfsrevisor
- de omzet moet voldoende groot zijn, dit wil zeggen minstens per jaar 1 keer zo groot als het bedrag dat Zorgbedrijf Roeselare in 2016 spendeerde aan medicatie, nl. EUR 320.000 incl. btw. Dit betekent dat de inschrijver de voorbije 3 boekjaren een minimale omzet had van EUR 320.000 incl. btw.

Vakbekwaamheid

?een referentielijst met 5 referenties van woonzorgcentra waarbij de apotheek in kwestie de afgelopen 3 jaar beleverde.
?een beschrijving van de technische uitrusting van de apotheek
?een beschrijving van het team
?afschrift van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en bewijs van verzekering beroepsrisico's van de apotheek
?erkenningsnummer en overeenkomst apothekers - verzekeringsinstellingen (riziv-conventie)

Eventuele minimumeisen:

* De 5 referenties van woonzorgcentra dienen de laatste 3 jaar (2014, 2015 en 2016) door de inschrijver beleverd te zijn. De vijf referenties moeten samen minstens 450 bedden tellen die door de inschrijver of zijn medecontractanten de afgelopen 3 jaar werden beleverd. De inschrijver geeft in de referentielijst volgende gegevens weer:
- de vermelding van het bedrag (per jaar),
- de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en
- het aantal bedden dat beleverd werden per jaar per referentie.
- De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* De beschrijving van de technische uitrusting omvat minimum volgende zaken:
- toelichting bij het ICT-systeem dat de inschrijver hanteert om de belevering vlot te laten verlopen,
- aantonen hoe de inschrijver de opdrachtgever zal ondersteunen en administratief ontlasten door een goed werkend en vlot draaiend digitaal medicatiebeheer voor te stellen.
- het bewijs dat minimum 2 medicijnverdeelkasten in eigen apotheek of in samenwerkingsverband in gebruik zijn. Het gevraagde bewijs betreft een attest ondertekend door de inschrijver en (in voorkomend geval) de beheerders van de toestellen. Daarnaast geeft de inschrijver in zijn offerte ook een gedocumenteerd gewaarborgd systeem bij uitval van een medicijnverdeelkast mee.
* Minimum 2 apothekers en minimum 2 ICT-personeelsleden dienen in het team van de inschrijver te zitten. Om dit aan te tonen geeft de inschrijver zijn lijst van medewerkers door die de opdracht zullen uitvoeren. De twee ICT-personeelsleden mogen ook deel uitmaken van de onderaannemer die zorgt voor de aangewende software.
* het bewijs van verzekeringen dient, zoals vermeld te worden toegevoegd aan de offerte
* het erkenningsnummer van de apotheek wordt ook in de offerte opgegeven.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!