Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Aankondiging van een gegunde opdracht

LEVEREN VAN VACCIN TEGEN DE ZIEKTE VAN AUJESZKY

België heeft op 1 januari 2009 de vaccinatie tegen Aujeszky stopgezet. De Belgische varkensstapel is terug gevoelig geworden voor de ziekte. Een introductie van het Aujeszkyvirus in de varkensstapel kan dus aanleiding geven tot een omvangrijke uitbraak van de ziekte.
De bestrijding van Aujeszky gaat uit van noodvaccinatie als belangrijkste wapen om het verspreiden van het virus tegen te gaan en het virus uit te roeien. Onder noodvaccinatie wordt verstaan een vaccinatie, die zo snel als mogelijk wordt uitgevoerd op een besmet bedrijf en de belangrijkste contact- en buurtbedrijven. Een noodvaccinatie heeft een tweeledig doel, nl. de verspreiding van het Aujeszkyvirus afremmen doordat er in het besmette gebied of op risicobedrijven minder of geen gevoelige varkens meer aanwezig zullen zijn en de gevaccineerde dieren klinisch beschermen tegen de gevolgen van een eventuele infectie en zo economische verliezen vermijden en het welzijn van de varkens beschermen.
De overheidsopdracht betreft een overeenkomst met 1 leverancier voor de aankoop van 200.000 doses vaccins en voor een gegarandeerde spoedlevering van maximaal 500.000 doses op aanvraag binnen 5 dagen.
Enkel levend geadjuveerde gE-deletievaccins worden in aanmerking genomen. Dergelijke vaccins geven snel een goede immuniteit en laten toe om een onderscheid te maken tussen een besmet en een gevaccineerd dier.
De overheidsopdracht omvat:
Partij 1:
De levering van 200.000 doses van een levend geadjuveerd gE-deletievaccin tegen Aujeszky bestemd voor de vaccinatie van varkens. Het vaccin dient een nationale of EMEA vergunning te hebben en over een OBPR certificaat van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) te beschikken. Verpakking en bijsluiter dient in de drie landstalen te zijn.
Het vaccin zal geleverd worden in verpakkingen van minimaal 50 doses per flacon.
Het vaccin is te leveren binnen 30 dagen na ontvangst van de gunningsbrief. De partij dient door de indiener gestockeerd te worden in België en moet 24u/24u en 7d/7d beschikbaar, zijn zodat het Agentschap bij een bevestigd geval van Aujeszky deze voorraad binnen de 6 uur kan afhalen.
Het vaccin dient een houdbaarheid van ten minste 17 maanden te hebben op het moment van de lotcontrole door het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA).
Partij 2:
Betreft de gegarandeerde spoedlevering van maximaal 500.000 doses van een levend geadjuveerd gE-deletievaccin tegen Aujeszky.
Het vaccin dient een nationale of EMEA vergunning te hebben om op de markt gebracht te worden en dient, bij levering, een administratieve controle door het CODA te ondergaan, dat de conformiteit van het vaccin zal vaststellen.
Indien de indiener wil putten uit de stocks die in het buitenland op de markt zijn, dient het probleem van de verpakking en bijsluiter op voorhand aangekaart te worden bij de Commissie voor Advies van het FAGG.
Ingeval van afname, zal het vaccin geleverd worden in verpakkingen van minimaal 50 doses per flacon. Het vaccin is te leveren binnen de 5 dagen na de opdracht en beschikt over een houdbaarheidsdatum van minstens 6 maanden.
Er is geen gegarandeerde afname voor dit deel van de raamovereenkomst. Ingeval van afname, zal mogelijk maar een deel van de 500.000 doses afgenomen worden, weliswaar met een minimum van 200.000 doses.
Beschrijving van de te leveren goederen en technische specificaties
De overheidsopdracht betreft het leveren van levend geadjuveerde gE-deletievaccins tegen Aujeszky. De vaccins zijn bestemd voor gebruik bij varkens en zijn werkzaam tegen de ziekte van Aujeszky bij deze diersoort. Eén dosis in deze overheidsopdracht stemt overeen met de hoeveelheid entstof die bij elke injectie aan een dier toegediend wordt.
Het vaccin:
- dient een levend verzwakt gE-deletievaccin tegen de ziekte van Aujeszky te zijn;
- is een olie in water vaccin;
- geeft bij het varken een actieve immunisering tegen de ziekte van Aujeszky;
- is veilig in gebruik te zijn;
- steunt bij het varken op een entschema van tweemaal vaccineren met een tussenperiode van minimum 2 weken;
- kan worden toegediend ten minste vanaf de leeftijd van 10 weken;
- dient intramusculair toegediend te worden.
De inschrijver dient over een vergunning voor het in de handel brengen van het vaccin tegen Aujeszky te beschikken.

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33650000 - Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik, vaccins, antineoplastica en immunomodulerende middelen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Postadres
Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mertens Ingeborg

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
MSD Animal Health BVBA
Postadres
Clos du lynx Binnenhof 5, 1200 Brussel
Titel
Leveren van vaccin tegen de ziekte van Aujeszky
Waarde
100000.00 EUR