Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop van dialysetoestellen, bijhorende disposables en onderhoud

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Briekestraat 12
Plaats
Ieper
Postcode
8900
NUTS-code
BE253 - Arr. Ieper
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ellen Maes
Telefoon
+32 57356540
E-mail
ellen.maes@yperman.net
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.yperman.net

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop van dialysetoestellen, bijhorende disposables en onderhoud

Referentienummer:   2017/003

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   33181000 - Apparatuur voor nierdialyse

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   2.278.903,25

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE253 - Arr. Ieper

Voornaamste plaats van uitvoering:   vzw Jan Yperman Ziekenhuis

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het Jan Yperman Ziekenhuis VZW (JYZ) wenst over te gaan tot een aankoop van 38 dialysetoestellen met de bijbehorende disposables in kader van een vernieuwing van de huidige infrastructuur. Deze zullen gelokaliseerd worden in de hoofdvestiging, zijnde Briekestraat 12 in Ieper. Daaraan gekoppeld zullen eveneens de bijhorende disposables deel uit maken van deze opdracht. De levering van de toestellen dienen binnen de 6 maand na gunning plaats te vinden. Voor de disposables wordt er geöpteerd voor een raamovereenkomst van 7 jaar. Ook zal er een onderhoudscontract afgesloten worden voor 4 jaar inclusief de garantieperiode, met een optie om te verlengen. Vorig jaar werden er ongeveer 17 500 dialyses uitgevoerd.
Deze opdracht betreft enerzijds de levering van de toestellen in de hoofdvestiging met bijbehorend onderhoudscontract en anderzijds een raamovereenkomst voor de levering van diverse materialen voor de dienst dialyse van het Jan Yperman Ziekenhuis.
De toestellen dienen vergezeld te zijn van de nodige officiële documenten m.n. CE-attest, EG-conformiteit verklaringen en Nederlandstalige handleiding.
Alle geleverde middelen dienen te voldoen aan de vigerende wetten, reglementen inzake milieu, veiligheid en gezondheid en aan de voorwaarden op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid die niet opgelegd worden door de vigerende wetten, maar onontbeerlijk zijn;
Gelieve dit aan te tonen in jullie offerte dat jullie voor deze opdracht hieraan zullen voldoen.
Er is een schriftelijke gebruiksaanwijzing en (veiligheid) instructies over de installatie/inbouw, werking, gebruikswijze/gebruiksgrenzen, inspectie en onderhoud van het arbeidsmiddel rekening houdend met voorzienbare abnormale situaties en met aandacht voor veiligheids-en gezondheidssignalering en de te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen;

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   Niet gespecifieerd

Kwaliteitscriterium - Naam:   Niet gespecifieerd  / Weging:   Niet gespecifieerd

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 120-243649

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2017/003

Perceel nr.:   1

Benaming:   Aankoop van dialysetoestellen, bijhorende disposables en onderhoud

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

13-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Fresenius Medical Care Belgium NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brownfieldlaan15/001
Plaats
Willebroek
NUTS-code
BE
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.278.903,25 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Deze herpublicatie volgt op de originele publicatie en omdat het om technische redenen niet meer mogelijk is een “echt” erratum te verzenden.
Er is 1 kleine wijziging in geel doorgevoerd in het bestek op pagina 19.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving. Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter. Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Ieper, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen de beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening. De aanbestedende overheid verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-12-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!