Aankondiging van een opdracht

Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten met ingang vanaf 1 juli 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Westerlo
Nationaal identificatienummer
BE0212181956
Postadres
Verlorenkost 20
Plaats
Westerlo
Postcode
2260
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Peggy Van Sprengel
Telefoon
+32 14538777
E-mail
peggy.vansprengel@ocmwwesterlo.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.ocmwwesterlo.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/657/0S/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten met ingang vanaf 1 juli 2018

Referentienummer:   2017-045

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   33690000 - Diverse geneesmiddelen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten ten behoeve van volgende woonzorgcentra:
OCMW Westerlo (aankoopcentrale)
OCMW Balen
OCMW Beerse
OCMW Geel
OCMW Hoogstraten
OCMW Hulshout
OCMW Meerhout
VZW Meerhout
OCMW Rijkevorsel
OCMW Arendonk
OCMW Rijkevorsel
Het betreft de aanlevering van geneesmiddelen, zowel voorschift als niet voorschriftplichtige geneesmiddelen als (wond)verzorgingsproducten.
De basisopdracht is geldig voor een periode van 12 maanden (vanaf 1 juli 2018) en is maximaal 3x stilzwijgend verlengbaar met telkens opnieuw 1 jaar, met een maximale looptijd van 4 jaar.
Zie verdere details in de opdrachtdocumenten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Farmaceutische zorg  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteitsmanagement  / Weging:   15

Kostencriterium - Naam:   Prijskorting op geneesmiddelen, verzorgingsproducten en administratie  / Weging:   50

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Indien de leveringen geen aanleiding hebben gegeven tot klachten, dan is de opdracht maximum 3x stilzwijgend verlengbaar voor telkens eenzelfde periode, met een maximale looptijd van 4 jaar, behoudens schriftelijke en aangetekende opzeg door het bestuur ten laatste op 1 april van het betreffende jaar. In geval van opzeg, geldt er een opzegtermijn van 3 maanden en ...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de
aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie
van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen.

Eventuele minimumeisen:

Omzet van de laatste 3 boekjaren moet voldoende groot zijn, d.w.z. minstens zo groot
als het geraamd bedrag van de opdracht op jaarbasis, om te voldoen aan de financiële en
economische minimumeisen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. Buite...(zie opdrachtdocumenten)

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   18-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   17-07-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   18-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Schepenzaal, Boerenkrijglaan 61 te 2260 Westerlo

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offerte in 12 schriftelijke exemplaren die nodig zijn voor een vlotte administratieve afhandeling.
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: het besteknummer (2017-045) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.
Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld.
Dit geheel wordt geadresseerd aan:
OCMW Westerlo
p/a Gemeente Westerlo
secretariaat
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
De drager overhandigt de offerte aan Inge Catry of afgevaardigde gevestigd op het secretariaat van het gemeentehuis (1e verdieping). De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatst op datum en uur zoals vermeld in de publicatie.
Naast de papieren versie dient het bestuur ook te beschikken over een digitale versie van de offerte, gevoegd bij de offerte via digitale drager.
Het offerteformulier en bestek kan gedownload worden op volgende site:
http:// https://cloud.3p.eu/Downloads/1/657/0S/2017
De uiterste datum voor het indienen van de offertes, zal meegedeeld worden in de aankondiging van opdracht.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.
Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. Als de inschrijver in de opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid ten laatste tien dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de offertes.
Iedere offerte moet bij de voorzitter voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent.
Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover
1° de aanbestedende overheid aan de leverancier nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing
2° en de offerte ten laatste vier kalenderdagen voor de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-12-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!