Rectificatie

Vaatheelkunde - C-boog - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
az Vesalius
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hazelereik 51
Plaats
Tongeren
Postcode
3700
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Stefanie Tilkin
Telefoon
+32 12397524
E-mail
tilkin.stefanie@azvesalius.be
Fax
+32 12396942

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azvesalius.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vaatheelkunde - C-boog - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017-030

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534517

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Volledige lastenboek
In plaats van:
Vanaf 13/11 om 15h is er een nieuwe versie van het lastenboek online geplaatst op onze website. Gelieve u op deze nieuwe versie te baseren.
Te lezen:
Vanaf 13/11 om 15h is er een nieuwe versie van het lastenboek online geplaatst op onze website. Gelieve u op deze nieuwe versie te baseren.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!