Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst Aankoop & Onderhoud van Gastro- en Endoscopen

Opdracht voor een raamovereenkomst voor de aankoop en het onderhoud van gastro- en endoscopen voor een periode van 5 jaar.
De opdracht bestaat uit 2 percelen:
Perceel 1: Aankoop van de gastro- en endoscopen
Perceel 2: Onderhoud van de bestaande en nieuw aangekochte endoscopen van zodra de garantieperiode van het toestel afgelopen is.
Perceel 1 bevat 2 facultatieve varianten (geen verplichte basisoplossing gedefinieerd) en 1 verplichte variante.

Publicatiedatum
27-06-2017
Deadline
17-08-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33168100 - Endoscopen
33168000 - Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
50420000 - Reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting
50421000 - Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Britt Schoenmakers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

950.000 Euro

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven verklaart de kandidaat zich niet in een situatie van juridische uitsluiting te bevinden.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Bankverklaring zonder negatieve opmerkingen
De inschrijver heeft een minimale jaarlijkse omzet van EUR 3.000.000,00.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van soortgelijke werken die de afgelopen 3 jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* • De Aanbestedende Overheid laat toe dat de kandidaat of de inschrijver de gevraagde inlichtingen en documenten niet meer opnieuw dient voor te leggen indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde Aanbestedende Overheid, op voorwaarde dat hij die procedure precies vermeldt in zijn aanvraag tot deelneming of offerte en mits de bedoelde inlichtingen en documenten aan de gestelde vereisten beantwoorden.
• Een kandidaat of inschrijver kan dus een beroep doen op reeds eerder ingediende documenten bij de Aanbestedende overheid. Indien de kandidaat of inschrijver oordeelt dat de reeds voorgelegde documenten relevant zijn inzake het bewijzen van het voldoen aan de selectiecriteria voor deze overheidsopdracht en op deze mogelijkheid een beroep wenst te doen, dan dient hij dit op de geëigende plaats in zijn aanvraag tot deelneming (tweefasige procedure) of in het offertebiljet (éénfasige procedure) te melden. De inschrijver of kandidaat zal dan de referenties van de betrokken overheidsopdracht (concreet besteknummer, jaartal van indienen van de documenten en de leidende dienst) vermelden met het oog op het laten hergebruiken van de betrokken documenten.
• Indien de Aanbestedende Overheid oordeelt dat de reeds overgelegde documenten in het kader van een vorige overheidsopdracht inderdaad relevant zijn (de bedoelde inlichtingen en documenten dienen namelijk aan de gestelde vereisten te beantwoorden), na controle met de leidende dienst die de vorige documenten heeft ontvangen, dan zal de Aanbestedende Overheid deze documenten hergebruiken. Indien de Aanbestedende Overheid echter oordeelt dat deze documenten niet relevant zijn in het kader van deze overheidsopdracht, dan dient de kandidaat/inschrijver alsnog de betrokken documenten voor te leggen binnen een door de Aanbestedende Overheid aan de kandidaat of inschrijver te betekenen termijn. Indien de kandidaat of inschrijver er niet in slaagt om binnen deze termijn de bedoelde inlichtingen en documenten voor te leggen, dan dient de Aanbestedende Overheid te besluiten tot een onregelmatigheid en kan de kandidaat of inschrijver niet weerhouden worden voor de verdere procedure.

Eventuele minimumeisen:

Minimaal 3 referenties van gelijke aard binnen de BENELUX uit de afgelopen 3 jaar. Gestaafd met attesten van goede uitvoering

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!