Karel de Grote-Hogeschool VZW
Aankondiging van een opdracht

Inrichting skillslab en aankoop educatief materiaal voor de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde

Inrichting skillslab en aankoop educatief materiaal voor de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
15-12-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Karel de Grote-Hogeschool VZW
Postadres
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
• niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
• niet in staat van faillissement of vereffening verkeert
• geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem
• niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast
• bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan
• in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen
• in orde is met de betaling van belastingen
• zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen
• geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
De Belgische inschrijver dient enkel het uittreksel uit het strafregister op naam van de rechtspersoon ter staving bij de kandidaatstelling te voegen.
De aanbestedende overheid zal de overige attesten (RSZ attest, attesten inzake betaling belastingen en faillissement) zelf opvragen d.m.v. elektronische middelen (Digiflow).
De buitenlandse inschrijver dient bij inschrijving wel alle nodige bewijsstukken voor te leggen, waaruit blijkt dat ze zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, met name:
• een attest waaruit blijkt dat hij in regel is met de betalingen van de sociale zekerheid
• een attest waaruit blijkt dat hij zich niet bevindt in staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten heeft stopgezet of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of zich bevinden in een andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een soortgelijke procedure die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt
• een attest waaruit blijkt dat hij in regel is met de betaling van directe belastingen en BTW (of de taksen die in zijn land de BTW vervangen)
• een attest waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is voor een misdrijf of ernstige fouten heeft gemaakt
Dit omwille van het feit dat de aanbestedende overheid buitenlandse attesten niet zelf elektronisch kan opvragen. De attesten mogen maximaal drie maanden oud zijn vanaf de dag van de opening van de kandidaatstellingen).

Economische en financiële draagkracht

een omzetsverklaring per jaar over de laatste 3 boekjaren

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1: minimum omzet van 500.000 EUR in minstens één van de laatste drie boekjaren
Perceel 2: minimum omzet van 250.000 EUR in minstens één van de laatste drie boekjaren

Vakbekwaamheid

Met het oog op de beoordeling van de technische bekwaamheid voegen de kandidaten volgende informatie toe:
Referenties
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige, relevante opdrachten die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met volgende vermelding:
o beknopte beschrijving van de opdracht
o het bedrag
o datum
o de publiek of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
o contactgevens publiek of privaatrechtelijke instanties
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze instanties te contacteren en hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling van de kandidaat.

Eventuele minimumeisen:

Minimumeisen: Deze lijst dient minimaal drie referenties te bevatten die aansluiten bij de huidige opdracht.
Hiervoor zal rekening gehouden worden met de grootte van de opdracht, de inhoudelijke relevantie en de invulling/complexiteit van het geheel.