Universitair Ziekenhuis Brussel
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor aankoop totale parenterale nutritie (TPN)

Raamovereenkomst voor aankoop totale parenterale nutritie (TPN)

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Geert Depamelaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

x

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

* Geen negatief eigen vermogen.
* Financiële ratio's : liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar
* Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

* Een bewijs van registratie van het geneesmiddel (per vorm en per verpakking) door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor commercialisatie op de Belgische markt.
* Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeits- verzekering) per product/per vorm ->niet van toepassing voor de percelen 7 t.e.m. 10.
* Een aantoonbaar kwaliteitssysteem, in de vorm van ISO9001 en/of ander relevant certificaat.
* De inschrijver dient zijn bekwaamheid om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van
- een lijst met de voornaamste klanten in België voor betreffend product gedurende de afgelopen drie jaar en het type overeenkomst (vb. jaarcontract, raamovereenkomst 3+1 jaar, …).
Per referentie voegt de inschrijver de coördinaten van een contactpersoon toe van het betreffende ziekenhuis.
- de beschrijving van de manier waarop de productiecapaciteit gecontroleerd, beheerst en op punt gehouden wordt in relatie tot de opgegeven, indicatieve volumes.
- de beschrijving van de maatregelen die ze treft om kwaliteit van de producten te waarborgen.
* Binnen de verbintenistermijn levert de inschrijver op eenvoudig verzoek van het bestuur onmiddellijk gratis stalen aan van het (de) gevraagde product(en), in de oorspronkelijke verpakking én vergezeld door de bijsluiter.
* Foto’s & bijhorende afmetingen van de uitwendige verpakking (minimaal de secundaire en tertiaire verpakking) evenals van de transportverpakking en de etikettering.

Eventuele minimumeisen:

idem als vereiste bewijsstukken