Aankondiging van een opdracht

Levering van stents en ballonnen voor gebruik bij vaatheelkundige ingrepen

Levering van stents en ballonnen voor gebruik bij vaatheelkundige ingrepen

Publicatiedatum
29-05-2017
Deadline
13-07-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141210 - Ballonkatheters
33111730 - Benodigdheden voor angioplastie
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HospiLim vzw
Postadres
Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
De heer Benny Stevens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

*

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

1) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie afgesloten boekjaren of afhankelijk van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn op niveau van de Belgische vennootschap. Indien de kandidaat om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
Hierbij geldt als minimumeis: Een totale omzet van minimum EUR 7.500.000 zoals opgenomen in de laatst neergelegde jaarrekening
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.
3) De 3 recentst neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
Hierbij geldt als minimale eis:
het Eigen Vermogen van de onderneming mag niet negatief zijn in méér dan 1 van de 3 opgevraagde neergelegde jaarrekeningen.
4) Minimaal 3 referenties met tevredenheidsattest gebruiker

Eventuele minimumeisen:

Een totale omzet van minimum EUR 7.500.000 zoals opgenomen in de laatst neergelegde jaarrekening.
Het Eigen Vermogen van de onderneming mag niet negatief zijn in méér dan 1 van de 3 opgevraagde neergelegde jaarrekeningen.

Vakbekwaamheid

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver dan ook volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen :

Eventuele minimumeisen:

1) vergunning FAGG voor distributie medische hulpmiddelen België
2) indien van toepassing: een notificatienummer van het riziv voor elk aangeboden product
2) de inschrijver moet aantonen via certificaten opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!