Aankondiging van een opdracht

Aankoop en levering van röntgentoestellen inclusief onderhoudscontract + ontmanteling en verkoop beeldvormingstoestellen

Perceel 1:
Deze opdracht omvat de aankoop, de levering, het plaatsen, testen, validatie, keuring en indienststelling van een telebedienbare röntgenzalen type DR met vast ingebouwde detector en kantelbaar tafelblad voor campus Aalst.
De opdracht omvat tevens een all-in onderhoudscontract voor de aangekochte apparatuur en hierbij is voldoende (technische) opleiding inbegrepen.
Perceel 2:
Deze opdracht omvat de aankoop, de levering, het plaatsen, testen, validatie, keuring en indienststelling van een telebedienbare röntgenzalen type DR met vast ingebouwde detector en kantelbaar tafelblad voor campus Asse.
De opdracht omvat tevens een all-in onderhoudscontract voor de aangekochte apparatuur en hierbij is voldoende (technische) opleiding inbegrepen.
Perceel 3:
Deze opdracht omvat de aankoop, de levering, het plaatsen, testen, validatie, keuring en indienststelling van één mobiel röntgenapparaat type DR.
De opdracht omvat tevens een all-in onderhoudscontract voor de aangekochte apparatuur en hierbij is voldoende (technische) opleiding inbegrepen.
Perceel 4:
Deze opdracht omvat de aankoop, de levering, het plaatsen, testen, validatie, keuring en indienststelling van één RX-buckyzaal type DR, zonder fluoroscopie.
De opdracht omvat tevens een all-in onderhoudscontract voor de aangekochte apparatuur en hierbij is voldoende (technische) opleiding inbegrepen.
Perceel 5:
Ontmanteling en verkoop van een bucky
Perceel 6:
Ontmanteling en verkoop van een CR-toestel
Perceel 7:
Ontmanteling en verkoop van een orthopantomograaf
Perceel 8:
Verkoop van een mobiel röntgentoestel.
Perceel 9:
Ontmanteling en verkoop van een röntgenzaal.

Publicatiedatum
13-06-2017
Deadline
07-08-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
33111000 - Röntgenapparatuur
33111100 - Röntgentafel
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Beazar

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Aankoop 3 installaties en 1 mobiel toestel. Verkoop en ontmanteling 5 toestellen.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§1 en 2 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
*De inschrijver van niet-Belgische nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:
- niet in staat van faillissement verkeert;
- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichting;
- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Economische en financiële draagkracht

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

Vakbekwaamheid

* Beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.
* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang met soortgelijke materialen die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. Minstens 3 van bovenvermelde leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend.
* Het toestel dient te voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen MDD 93/42/EEC, later gewijzigd door Richtlijn 2007/47/EG
* Voldoen aan:
• NEN-EN-IEC 60601-1-3:2008: Medische elektrische toestellen - Deel 1-3: Algemene veiligheidseisen en essentiële prestaties - Secundaire norm - Algemeen - Stralingsbescherming in diagnostische röntgentoestellen
• NEN-EN-IEC 60601-2-54:2009: Medische elektrische toestellen - Deel 2-54: Bijzondere eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties van röntgenapparatuur voor radiografie en radioscopie.
* Aanleveren kopie (in het Nederlands) van EG Verklaring van Overeenstemming met volgende gegevens:
- Firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde
- Productidentificatie (naam, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming en alle relevante aanvullende informatie)
- de richtlijnen die zijn nageleefd en in voorkomende geval de geharmoniseerde normen of andere gehanteerde technische normen en specificaties
- in voorkomend geval naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn
- in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie
- identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen
- de datum waarop de verklaring is afgegeven

Eventuele minimumeisen:

Al het hierboven vermelde is vereist. De nodige certificaten dienen te worden toegevoegd aan de offerte.
Indien de inschrijver hieraan niet kan voldoen zal de offerte niet weerhouden worden voor verdere evaluatie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!