Rectificatie

B014312_P21 (AZD 5DV-1301)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ DELTA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rode-Kruisstraat 20
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Sabien Cailliau
Telefoon
+32 51237111
E-mail
sabien.cailliau@azdelta.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdelta.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286049

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

B014312_P21 (AZD 5DV-1301)

Referentienummer: AZ DELTA-B014312_P21-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

AZ Delta - Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis
Vaste medische uitrusting
Perceel 21.11 - Operatietafels
Perceel 21.12 - Pendels en medische bedbalken
Perceel 21.13A - Onderzoekslampen
Perceel 21.13B - Operatielampen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531838

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 184-376694

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bij de 1e rectificatie (met BDA nummer: 2017-531838) bleek de bijlage niet beschikbaar te zijn. In de huidige rectificatie kan u bijgevolg de bijlage (gewijzigde versie van het aanbestedingsdossier) terugvinden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!