Rectificatie

Aankoop, levering en installatie van een operatiemicroscoop - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ziekenhuislaan 100
Plaats
Halle
Postcode
1500
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Karla Blieck
Telefoon
+32 23636119
E-mail
aankoop@sintmaria.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sintmaria.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop, levering en installatie van een operatiemicroscoop - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: AZSINTMARIA/2017-039

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33160000 - Operatietechniek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533502

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de opdrachtdocumenten werd de optie ‘Autodrape’ gewijzigd van ‘Vereiste optie’ naar ‘Toegestane optie’. De nieuwe versie van het bestek ‘2017_11_10_Bestek - Model 3P_prijsvraag_erratum 01’ vervangt voorgaande. Bijkomend kunt u de ‘word’ versie van het hoofdstuk ‘VI. Technische ICT vragen’ downloaden (https://cloud.3p.eu/Downloads/1/123/QX/2017)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!