Aankondiging van een opdracht

raamcontract voor het leveren van semi-mobiele en mobiele operatietafels

De aanbestedende overheid spreidt deze opdracht over een periode van 4 jaar.

Publicatiedatum
23-01-2017
Deadline
10-03-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33192230 - Operatietafels
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Rembert
Postadres
Sint-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, BE
Contactpunt(en)
De heer Anthony Verrecas

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1 x mobiele tafel 4 x tafel semi-mobiel 4 x universeel blad met toebehoren 1 x blad geschikt voor urologische ingrepen (of variant) 1 x blad geschikt voor orthopedische ingrepen (of variant) 1 x carbon tafel 1 x preventief onderhoudscontract 1 x toebehoren/accessoires 6 x transportwagen 1 x uitbraak/ombouw bestaande tafels

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

NVT

Vakbekwaamheid

De inschrijver legt een referentielijst voor met vermelding van alle universitaire en niet-universitaire instellingen waar het aangeboden materiaal in gebruik is. Op die lijst moet de naam van de instelling, het jaar van indienststelling, de beschrijving van de levering, de waarde van de levering alsook de contactgegevens van de leidende ambtenaar worden vermeld.

Eventuele minimumeisen:

de inschrijver moet minstens 3 referenties kunnen voorleggen van de afgelopen 3 jaar (vanaf 2014 tot heden) van gelijkaardige leveringen van operatietafelsysteem met minstens dezelfde waarde als de waarde van onderhavige opdracht.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!