Aankondiging van een opdracht

Langwerkende Somatostatine Analogen

Langwerkende Somatostatine Analogen

Publicatiedatum
05-05-2017
Deadline
20-06-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33652200 - Geneesmiddelen voor endocriene therapie
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Koenraad Van Cleemput

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

(1)Statuten of akten van de vennootschap.
(2)Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat vermeldt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
(*) Teneinde de juistheid van de verklaring op erewoord na te gaan, behoudt de aanbestedende overheid zich daarenboven het recht voor om, vóór de toewijzing van de opdracht, volgende documenten te raadplegen via de Telemarc/Digiflow-website :
- een BTW-verklaring;
- een attest van de Directe belastingen;
- een RSZ-attest, gelijkwaardig attest voor buitenlandse inschrijvers
Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn via de Telemarc/Digiflow-website, zal de aanbestedende overheid de inschrijver verzoeker deze gegevens over te maken.
Voor de Belgische inschrijver: attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat slaat op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes
- een attest van de Directe belastingen;
- een RSZ-attest, gelijkwaardig attest voor buitenlandse inschrijvers
Voor de buitenlandse inschrijver: een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor de Sociale Zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke opdrachten uit te voeren.
Minimum vereiste: de bankverklaring mag geen negatieve opmerkingen of een voorbehoud omvatten.
2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
De omzet van de bedrijfsactiviteit moet minimaal 500.000 euro per jaar bedragen.

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

Nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik=
Geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten .(= voorleggen van vergunning van FAGG)

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!