Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst ondersteuning vervoerregio’s en opmaak regionale mobiliteitsplannen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_549271
Postadres
Koning Albert II-laan 20, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25537888
E-mail
ilse.deschutter@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://departement-mow.vlaanderen.be/nl

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334305

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Mobiliteit en Openbare Werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst ondersteuning vervoerregio’s en opmaak regionale mobiliteitsplannen

Referentienummer:   DMOW_AB-AB/2018/09-F03_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is een raamovereenkomst voor de ondersteuning van de werking van de vervoerregio’s en de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan per vervoerregio.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   8.451.724,00

Hoogste offerte:   34.490.807,20

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79311400 - Economisch onderzoek
73300000 - Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
75130000 - Ondersteunende diensten voor de overheid

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   kantoren van de dienstverlener (VAC) en op locatie in de betreffende vervoerregio

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Op 20 juli 2018 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan de indeling in 15 vervoerregio’s en de toebedeling van de gemeenten aan de bovenvermelde regio’s. De Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteitsbeleid wordt gelast de vervoerregioraden op te starten in de 15 afgebakende regio’s en de vervoerregiowerking als vernieuwende vorm van interbestuurlijke dialoog verder uit te rollen.
Tevens wordt de Vlaams minister, bevoegd voor de mobiliteit gelast opdracht te geven aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken om de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio’s te starten.
De raamovereenkomst voorziet in volgende luiken:
1) Procesbegeleiding // overleg bij de werking van de vervoerregioraden en de opmaak van de plannen,
2) Opmaak regionaal mobiliteitsplan, waar een gedetailleerd OV-plan deel van uitmaakt
3) Uitwerking en uitvoering van een participatietraject per vervoerregio
4) Bijkomende ondersteuning: het maken van bijkomend advies / ondersteuning / onderzoek op niveau van de vervoerregio in aanvulling van de overige onderdelen van deze opdracht.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   plan van aanpak  / Weging:   50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 188-425533

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

08-02-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Arcadis NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningsstraat 80
Plaats
brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Deloitte Consulting Advisory
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Luchthaven Nationaal 1J
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE241
Postcode
1932
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Sweco NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Arenbergstraat 13 bus 1
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Vectris
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vital Decosterstraat 67A/0201
Plaats
Leuven
NUTS-code
BE2
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   8.451.724,00 EUR

Hoogste offerte:   34.490.807,20 EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

De opdracht werd gegund aan 4 deelnemende consortia.
1: Consortium TV Regiopact, samengesteld uit Arcadis, Common Ground en Transport & Mobility Leuven.
2. Consortium vertegenwoordigd door Deloitte, samengesteld uit Deloitte, Mint, Buro O2 en Traject, onderaanneming Tractebel Engineering
3. Consortium TV STG samengesteld uit Sweco, The New Drive en Goudappel Coffeng. In onderaanneming APPM, Buur, Levuur, Rebelgroup Advisory en Connect
4. Vectris. In onderaanneming Dift, Nvdr, Mobiel 21, Stramien, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-02-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!