AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Aankondiging van een opdracht

Aankoop Gaschromatograaf met massaspectrometrische detector voorzien van een auto-injector voor split-splitless en PTV injecties

Aankoop van gaschromatograaf met massaspectrometrische detector voorzien van een auto-injector voor split-splitless en PTV injecties

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
18-11-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres
Ruddershove 10, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Bernhard Ines

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ingeschreven in HR en BTW
Opgave H.R nr en BTW nr

Economische en financiële draagkracht

In orde zijn met de sociale zekerheid
RSZ attest van het voorlaatste verstreken kwartaal t.o.v. de datum van de opening van de offertes

Vakbekwaamheid

Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten en/of opdrachten in uitvoering waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de opdrachtgever worden meegedeeld.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A