Rectificatie

Openbare procedure voor de levering en plaatsing van meubilair voor gebouw D van het multifunctioneel nieuwbouwproject "Koekelbergsite"

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Nationaal identificatienummer
0240.682.635_17552
Postadres
Emile Jacqmainlaan 135
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
aankoop@vgc.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vgc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309966

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor de levering en plaatsing van meubilair voor gebouw D van het multifunctioneel nieuwbouwproject "Koekelbergsite"

Referentienummer: VGC-2018/DFBA/Aankoop/MDC/29-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

levering en plaatsing van meubilair

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514788

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

DWG-plan van het gelijkvloers

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!