Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Stelplaats Gentbrugge - Uitbreiding magazijn

Leveren en plaatsen rekken en hekwerk + optrekken van magazijngebouwen in sandwichpanelen

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
27-11-2017
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
39151100 - Rekken
44175000 - Panelen
45342000 - Plaatsen van hekwerk
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Lijn - Techniek
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Xavier Piqué
E-mail
xavier.pique@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A