Gemeente Schilde
Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van straatmeubilair

Leveren en plaatsen van straatmeubilair

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
39224340 - Afvalbakken
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Schilde
Postadres
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

173 zwerfvuilrecipiënten 35 picknickbanken 106 zitbanken met leuning 36 zitbanken zonder leuning

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. De totale minimumomzet dient over de periode van de laatste 3 werkingsjaren minimum 750.000 euro te bedragen.

Eventuele minimumeisen:

Verklaring op erewoord.

Vakbekwaamheid

Een lijst van minimum 2 gelijkaardige leveringen gedurende de 5 laatste werkjaren.
Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.

Eventuele minimumeisen:

Technische fiche van de aangeboden modellen en leveren van model op aanvraag.