Evropská komise
Aankondiging van een opdracht

Dodávka regálů, zamřížovaných přepážek a přidružených služeb

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
CSM 1 05/P001
Obec
Bruxelles
PSČ
1049
Kód NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
OIB.02.002 Marchés publics
Tel.
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://ec.europa.eu

Adresa profilu zadavatele:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ano

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.3) Komunikace

Další informace lze získat

na výše uvedené adrese

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

na výše uvedené adrese

elektronicky prostřednictvím:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: -

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Dodávka regálů, zamřížovaných přepážek a přidružených služeb

Spisové číslo:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   39131000 - Kancelářské police

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Dodávky

II.1.4) Stručný popis

Dodávka regálů, zamřížovaných přepážek a přidružených služeb

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Měna:   EUR

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   39131100 - Archivační police

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Region Brusel hlavní město a okolí (BE), Lucemburk (LU), Štrasburk (FR), Heraklion (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), Haag a Amsterdam (NL), Stockholm (SE)

II.2.4) Popis zakázky

Dodávka regálů, zamřížovaných přepážek a přidružených služeb

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

II.2.6) Předpokládaná hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Měna:   EUR

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   48

Tuto zakázku lze obnovit:   ne

Uveďte popis obnovení:   -

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

-

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

Uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací nabídkového řízení „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.

III.1.2) Ekonomická a finanční situace

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ne

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za 3 uplynulá účetní období, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,
— prohlášení o konkrétním průměrném ročním obratu týkajícím se této zakázky, který byl realizován v průběhu posledních 3 účetních období.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Vybrán bude moci být pouze uchazeč, který poskytne důkaz o celkovém průměrném ročním obratu za uplynulá 3 účetní období ve výši 800 000 EUR

III.1.3) Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ne

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

— uchazeč předloží důkaz o provedení 5 dodávek s instalací regálů včetně příkladu dodávky s instalací pevných archivačních regálů, příklad dodávky s instalací pevných regálů pro knihovny, 2 příklady dodávky s instalací mobilních regálů a příklad dodávky s instalací průmyslových regálů, které byly provedeny v posledních 3 letech s uvedením částky, délky trvání, data zahájení a úplnými kontaktními údaji (kontaktní jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) jejich veřejných či soukromých příjemců,
— uchazeč musí prokázat existenci organizace založené na systému kvality odpovídajícím alespoň normě ISO 9001:
—— dodáním ověřené kopie certifikátu ISO 9001 s upřesněním odvětví, na který se certifikát vztahuje, a akreditovaného organismu, který certifikát vydal, nebo
—— dodáním kopie obdobného ověřeného potvrzení, jehož použití, po provedení auditu třetí stranou, může mít za následek jeho uznání co by certifikátu, oprávnění nebo souhlasu, nebo
—— dodáním dokumentace systému řízení kvality zavedeným uchazečem současně s písemným a podepsaným závazkem (před zveřejněním oznámení o zakázce) osoby způsobilé k zastupování společnosti; tato dokumentace musí obsahovat alespoň:
—— politiku kvality a cíle „kvality“,
—— dokumentační systém (správu vnitřních a vnějších dokumentů, správu nahrávek, správu odchylek, preventivní zásahy, opravné zásahy a interní audity),
—— mapování a definování užívaných procesů,
—— kontrolní systém (interní audit,...),
—— systém analýzy výsledků (oběžník, stížnosti, dotazníky, dotazníky spokojenosti, ukazatele,...),
—— plán úpravy a optimalizace (plán podniku, akční plán řízení a služeb,...).

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Aby byli vybráni, musí uchazeči předložit:
(1) Pro dodávku s instalací pevných archivačních regálů, důkaz o minimální hodnotě ve výši 25 000 EUR;
(2) Pro dodávku s instalací pevných regálů pro knihovnu, důkaz o minimální hodnotě ve výši 20 000 EUR;
(3) Pro dodávku s instalací mobilních archivačních regálů, o minimální hodnotě ve výši 40 000 EUR ke každé z obou referencí;
(4) Pro dodávku s instalací průmyslových regálů, důkaz o minimální hodnotě ve výši 200 000 EUR.

III.1.5 Informace o vyhrazených zakázkách

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.:   ne

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání:   ne

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:   -

Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:   -

III.2.2) Podmínky realizace zakázky

-

III.2.2) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.:   ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Rámcová smlouva s jediným účastníkem:   ano

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:   -

Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému:   ne

Dynamický nákupní systém může být použit dalšími zadavateli:   ne

IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

Použití vícekolového řízení za účelem postupného snižování počtu řešení, o kterých se bude diskutovat, nebo o kterých se bude jednat:   ne

IV.1.5) Informace o jednání

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Bude použita elektronická aukce:   ne

Uveďte další informace o elektronické aukci:   -

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   -

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:   01-10-2018

Místní čas:   15:00

IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

-

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících:   6

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum:   02-10-2018

Místní čas:   10:00

Místo:   Office pour les Infrastructures et la Logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:   Otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zplnomocněný zástupce každého uchazeče (je nutno předložit cestovní pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku:   ano

Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:   36 měsíců po zadání zakázky

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

Budou používány elektronické objednávky:   ano

Budou přijímány elektronické faktury :   ne

Bude použita elektronická platba:   ne

VI.3) Další informace

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici, týkajících se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Žádáme strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné doplňující informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce. Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení;
2) Předložení vzorků: uchazeč musí do 15 pracovních dnů od posledního dne podání nabídky poskytnout 2 vzorky regálů tak, jak jsou popsány v bodě 3.3.1 Administrativních ustanovení (příloha II);
3) Předpokládá se nepovinná návštěva (viz bod 3.3.1 přílohy II „Administrativní ustanovení“).
4) Doplňující informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydána tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu;
5) Výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (ovšem s omezením do 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud nebudou oficiálně založeny nebo nebudou zakládány k datu zveřejnění výzvy k účasti v nabídkovém řízení, a nebude tedy možné je nijak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení;
6) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ (Guide des soumissionnaires) a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“ (Avoir la Commission européenne comme client), které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Tato zakázka je předmětem společného zadávání veřejných zakázek, na němž se podílí 18 dalších institucí a agentur jakožto veřejní zadavatelé (viz výzva k účasti v nabídkovém řízení).

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dozvěděli. Podání stížnosti Evropskému veřejnému ochránci práv nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

18-07-2018