Európska komisia
Aankondiging van een opdracht

Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
CSM 1 05/P001
Mesto/obec
Bruxelles
PSČ
1049
Kód NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
OIB.02.002 Marchés publics
Telefón
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   áno

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

vyššie uvedenej adrese

elektronicky prostredníctvom:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb

Referenčné číslo:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   39131000 - Kancelárske police

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Tovary

II.1.4) Stručný opis

Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Mena:   EUR

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   39131100 - Archívne police

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Región hlavného mesta Brusel a okolie (BE), Luxemburg (LU), Štrasburg (FR), Heraklion (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), Haag a Amsterdam (NL), Štokholm (SE)

II.2.4) Opis obstarávania

Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   48

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

-

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz o špecifickom ročnom obrate v súvislosti s touto zákazkou, realizovanom počas posledných 3 finančných rokov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 800 000 EUR

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač predloží dôkaz o uskutočnení 5 dodávok s inštaláciou regálov, z toho 1 doklad o dodaní s inštaláciou pevných archívnych regálov, 1 doklad o dodaní s inštaláciou pevných regálov pre knižnice, 2 doklady o dodaní s inštaláciou mobilných regálov a 1 doklad o dodaní s inštaláciou priemyselných regálov, ktoré boli vykonané v priebehu posledných 3 rokov s uvedením ich sumy, trvania, dátumu začiatku a kompletných údajov (kontaktné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) ich verejných alebo súkromných príjemcov.
Uchádzač musí dokázať, že jeho organizácia je založená na systéme zabezpečenia kvality zodpovedajúcom minimálne požiadavkám normy ISO 9001:
— buď dodaním overenej kópie osvedčenia ISO 9001, v ktorom je uvedená oblasť činnosti a akreditovaný subjekt, ktorý osvedčenie vystavil,
— alebo dodaním overenej kópie rovnocenného osvedčenia, ktorého použitie môže byť po vykonaní auditu treťou stranou predmetom uznania, oprávnenia alebo schválenia ako osvedčenie,
— alebo poskytnutím dokumentácie systému riadenia kvality realizovanej dodávateľom s písomným záväzkom podpísaným (pred uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) zástupcom spoločnosti; táto dokumentácia musí obsahovať aspoň:
—— politiku kvality a ciele v oblasti kvality,
—— systém dokumentácie (správa internej a externej dokumentácie, nesúladu, preventívnych a nápravných opatrení a vnútorného auditu),
—— grafickú analýzu a definíciu plánovaných postupov,
—— kontrolný systém (vnútorný audit,...),
—— systém analýzy výsledkov (preskúmanie vedenia, sťažnosti, prieskumy, spokojnosť, indikátory,...),
—— plán úpravy a zlepšenia (podnikový plán, akčný plán v oblasti vedenia a služieb,...).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aby mohol byť uchádzač vybraný, musí predložiť:
(1) V prípade dodania s inštaláciou pevných archívnych regálov minimálnu hodnotu 25 000 EUR;
(2) V prípade dodania s inštaláciou pevných regálov pre knižnice minimálnu hodnotu 20 000 EUR;
(3) V prípade dodania s inštaláciou mobilných regálov minimálnu hodnotu 40 000 EUR pre každú z 2 referencií;
(4) V prípade dodania s inštaláciou priemyselných regálov minimálnu hodnotu 200 000 EUR.

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

-

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   nie

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom:   áno

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   01-10-2018

Miestny čas:   15:00

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

-

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   6

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:   02-10-2018

Miestny čas:   10:00

Miesto:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken) — 1040 Brusel, Belgicko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   Otvárania ponúk sa môže zúčastniť jeden náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB.02.002 pre verejné obstarávania (pozri údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   áno

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   36 mesiacov po pridelení

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   áno

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   nie

Použijú sa elektronické platby:   nie

VI.3) Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž. Internetová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk;
2) Zaslanie vzoriek: uchádzač je povinný poskytnúť 2 vzorky regálov, tak ako je uvedené v bode 3.3.1 Administratívnych klauzúl (príloha II), v lehote 15 pracovných dní po poslednom možnom termíne na predloženie ponuky;
3) Plánuje sa nepovinná prehliadka (pozri bod 3.3.1 Prílohy II „Administratívnych klauzúl“).
4) Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie svojho environmentálneho výkonu;
5) Do zákazky môžu byť v pozícii obstarávateľov zahrnuté výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zákazky a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak v čase zverejnenia tejto výzvy na súťaž tieto agentúry ešte neboli oficiálne vytvorené alebo sa nevytvárali, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené;
6) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, prosíme, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Táto zákazka je predmetom spoločného obstarávania, na ktorom sa v pozícii verejných obstarávateľov zúčastňuje 18 ďalších inštitúcií a agentúr (pozri výzvu na predloženie ponúk).

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

18-07-2018