OCMW Leuven
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst vast meubilair (met inbegrip van keukenmeubilair) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst vast meubilair (met inbegrip van keukenmeubilair)

Publicatiedatum
08-07-2016
Deadline
11-08-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
39141000 - Keukenmeubilair en apparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Leuven
Postadres
Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van een uittreksel uit het strafregister op naam van de firma/vennootschap (max. 6 maanden oud), op te vragen bij het Centraal Strafregister (faxnummer +32 2 552 27 82 of per e-mail via [email protected]) of een evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

zie minimumeisen

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Hiervoor wordt het model in Bijlage C “Bankverklaring” gebruikt.
Indien de inschrijver eigen attesten gebruikt, moeten deze inhoudelijk overeenstemmen met bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 en moeten hieruit dezelfde waarborgen blijken. Het risico op niet conforme eigen attesten ligt bij de inschrijver.

Vakbekwaamheid

zie minimumeisen

Eventuele minimumeisen:

* Een voorstelling van het bedrijf met o.a. de personeelsbezetting en het beschikbare materieel.
* Minstens 2 certificaten van goede uitvoering. Hiervoor wordt het model in Bijlage E “Certificaat van goede uitvoering” gebruikt. Indien de inschrijver eigen attesten gebruikt, moeten hieruit dezelfde waarborgen blijken. Het risico op niet conforme eigen attesten ligt bij de inschrijver.
* Een referentielijst van de voornaamste werken, gelijkaardig naar omvang en inhoud, die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van:
• het bedrag
• de datum van uitvoering
• de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, inclusief de contactgegevens.
De referentielijsten moeten in het Nederlands opgesteld zijn of de inschrijver voegt een correcte Nederlandstalige vertaling bij.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers te contacteren en indien nodig verduidelijking te vragen over de aangeleverde attesten/lijsten en hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling.
* Het bewijs dat de inschrijver beschikt over een milieuzorgsysteem dat aan bepaalde minimumeisen voldoet. Dit kan door middel van het indienen van een kopie van een ISO 14001-certificaat,een kopie van een EMAS - certificaat of een kopie van een VCA** certificaat. Als een dienstverlener hier niet over beschikt, moet hij aantonen dat zijn milieuzorgsysteem gericht is op continue verbetering en minimaal aan de volgende voorwaarden voldoet:
• er is een actuele door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring (eventueel als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem);
• er is een milieuprogramma of actieplan waarin staat welke stappen de organisatie gaat nemen om de milieubelasting te verminderen en men kan een referentielijst voorleggen;
• er is een formeel aangestelde milieucoördinator of functionaris die de milieumaatregelen van de organisatie coördineert;
• er is een milieuverslag of andere (management-) rapportage waarin gerapporteerd wordt over de milieumaatregelen en de behaalde resultaten van de afgelopen 2 jaren;
• er is regelmatig een training van het personeel op gebied van gezondheid, veiligheid en leefmilieu;
• er bestaan duidelijke werkinstructies voor het personeel m.b.t. gezondheid, veiligheid en leefmilieu.
Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 1