Rectificatie

Deze opdracht betreft het leveren en plaatsen van een volledig gamma zitmeubilair.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD BOSA DG FAP
Nationaal identificatienummer
0671.516.647_550155
Postadres
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
FOR
Telefoon
+32 27407643
E-mail
kristel.deridder@bosa.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://bosa.belgium.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299477

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Deze opdracht betreft het leveren en plaatsen van een volledig gamma zitmeubilair.

Referentienummer: BOSA-DGFAP -FORCMS-ZIT-106-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 39130000 - Kantoormeubilair

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht betreft het leveren en plaatsen van een volledig gamma zitmeubilair.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-506037

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 046-100887

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

een nieuwe versie van het bestek (zie punt 8.3.5) en nieuwe offerteformulieren + een Vragen / Antwoorden-document worden opgeladen op https://enot.publicprocurement.be.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!