Aankondiging van een opdracht

Levering van gepersonaliseerd reclamemateriaal.

Levering van gepersonaliseerd reclamemateriaal.
In het kader van haar activiteiten gebruikt de Nationale Loterij regelmatig reclamemateriaal om de aandacht van het grote publiek te trekken bij sportieve, feestelijke, culturele en bedrijfsevenementen, maar ook in de directe omgeving van de verkooppunten (POS). Naast de levering van het materiaal behelst de opdracht de personalisering (bedrukken), rekening houdend met onder meer de producten van de Nationale Loterij.
Huidige opdracht bevat 11 percelen:
- Perceel 1 : spandoeken (banners)
- Perceel 2 : signalisatielint
- Perceel 3 : klassieke vlaggen outdoor
- Perceel 4: speciale vlaggen
- Perceel 5: parasols
- Perceel 6: tenten
- Perceel 7 : opblaasbaar materiaal
- Perceel 8: strandballen
- Perceel 9: light tube
- Perceel 10: “roll-up” systeem en “quickboard”
- Perceel 11: stickers
Deze opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één (1) leverancier per perceel.

Publicatiedatum
06-11-2014
Deadline
07-01-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39294100 - Informatie- en reclameproducten
35821000 - Vlaggen
35821100 - Vlaggenmast
39550000 - Artikelen van vliesstof
39295100 - Parasols
39522530 - Tenten
22459100 - Reclamestickers en -stroken
22462000 - Reclamemateriaal
79800000 - Drukkerij- en aanverwante diensten
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Dienst procurement
Ter attentie van
Didier Revelard

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek. - Perceel 1 : spandoeken (banners) - Perceel 2 : signalisatielint - Perceel 3 : klassieke vlaggen outdoor - Perceel 4: speciale vlaggen - Perceel 5: parasols - Perceel 6: tenten - Perceel 7 : opblaasbaar materiaal - Perceel 8: strandballen - Perceel 9: light tube - Perceel 10: “roll-up” systeem en “quickboard” - Perceel 11: stickers Elke inschrijver kan een offerte indienen voor een of meer percelen. Door een offerte in te dienen voor een/meer perceel/percelen, verbindt de inschrijver zich ertoe alle artikelen van het perceel (de percelen) waarop hij inschrijft, te kunnen leveren.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2004/18/EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme]
- een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of verkeert in een andere soortgelijke toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is
Zie bestek: Bijlage D “Eigen verklaring” dient door de inschrijver te worden ondertekend en toegevoegd aan de aanmelding. Door het ondertekenen van deze verklaring geeft de inschrijver onder meer aan dat er geen crimineel verleden, geen faillissement of betalingensachterstallen sociale zekerheidspremies op de organisatie/onderneming van toepassing is.
De Nationale Loterij kan de inschrijvers op een later moment verzoeken officiële documenten te overleggen. De hieraan verbonden kosten berusten bij de inschrijver.
Indien de inhoud van de bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de eigen verklaring wordt gesteld, worden de (betreffende) inschrijvers uitgesloten van verdere deelname aan de gunningsprocedure.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver moet enkel jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaren verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet- en verlies en winstcijfers over de afgelopen 3 jaren mee te delen.
De economische en financiële draagkracht van de inschrijvers zal beoordeeld worden aan de hand van een D&B rapport. Dit rapport zal door de Nationale Loterij opgezocht worden. De ondernemingen met een hoog falingsrisico komen niet voor gunning in aanmerking.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de gedurende de laatste drie jaar geleverde goederen voor leveringen gelijkaardig met die waarvoor de inschrijver een offerte verkiest in te dienen. Op die lijst dienen de uitvoeringsperiode, de hoeveelheden, de jaarlijks gefactureerde bedragen en de bestemmelingen, zowel uit de privésector als overheidsdiensten, te worden vermeld.
Aan de hand van de aangegeven referenties (lopende en andere opdrachten) moet worden aangetoond dat het leveren van het materiaal en het opdrukken van de logo's (de personalisering) geen enkel probleem vormen voor de inschrijvers.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!