Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor de aankoop van stoepborden

NL heeft de bedoeling om een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de productie van ca. 2.800 stoepborden met een klikkader, veren en twee wielen, bestemd om reclame voor de producten van de Nationale Loterij te maken in de verkooppunten.

Publicatiedatum
14-07-2014
Deadline
09-09-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39294100 - Informatie- en reclameproducten
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Procurement
Ter attentie van
Gert Van den Dries

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2004/18/EG en goedgekeurd door de wet van 17/02/2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme];
- een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of verkeert in een andere soortgelijke toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- een verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is;

Economische en financiële draagkracht

- een verklaring dat de inschrijver een verzekering heeft afgesloten voor beroepsrisico’s;
- de economische en financiële draagkracht van de inschrijvers zal beoordeeld worden aan de hand van een D&B rapport. Dit rapport zal door de Nationale Loterij opgezocht worden. De ondernemingen met een hoog falingsrisico komen niet voor gunning in aanmerking;

Vakbekwaamheid

- een attest uitgereikt door een bevoegd erkend en geaccrediteerd instituut of dienst voor kwaliteitscontrole, waarin wordt vastgesteld dat de aangeboden windmaster een windbestendigheid tot 80 kilometer per uur heeft;
- minstens één referentieopdracht met gelijkaardige materialen, uitgevoerd tijdens de afgelopen drie jaren, waaruit een voldoende capaciteit blijkt om een nabestelling van 100 stoepborden binnen de maand te leveren, met volgende informatie: beknopte beschrijving, gebruikte materialen en technieken, opdrachtwaarde, datum van uitvoering, adresgegevens van de klant.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!