Aankondiging van een opdracht

Aankoop 4 vrachtwagens met opbouw

Aankoop van 4 vrachtwagens met opbouw

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34139000 - Chassis
34142000 - Kranen en containerladers
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MIROM Menen o.v.
Postadres
Industrielaan 30, 8930 Menen, BE
Contactpunt(en)
De heer Joris Vandecasteele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Aankoop van 4 vrachtwagens met opbouw

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Vakbekwaamheid

* opgave van de leveringstermijn per voertuig.

Eventuele minimumeisen:

* opgave van de leveringstermijn per voertuig.