bpost
Aankondiging van een opdracht

Aankoop en/of leasing van vrachtwagens

Aankoop en/of leasing van vrachtwagens

Publicatiedatum
17-12-2012
Deadline
18-01-2013 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
34139200 - Chassis met lege opbouw
50114000 - Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
66114000 - Financiële leasing
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcentrum, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Mesmaeker Karen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

11200000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Bpost kan, gedurende de geheleprocedure, beslissen een inschrijver uit te sluiten wanneer die zich bevindt in één van de gevallen vermeld inartikel 39 van het Koninklijk Besluit van 10.1.1996. De kandidaten moeten de volgende stukken bezorgen:
— Bijlage 1: het bewijs van hun inschrijving in het beroeps- of handelsregister, in overeenstemming met devoorwaarden die voorzien zijn door de wetgeving van het land waar ze zijn gevestigd,
— Bijlage 2: een certificaat afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dathij zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn belastingen en taksen nakomt, in overeenstemming met deBelgische wetgeving of de wetgeving van het land waar hij is gevestigd,
— Bijlage 3: Een RSZ-attest met betrekking tot het laatste kwartaal van het voorbije kalenderjaar, te rekenenvanaf de datum van opening van de offertes; indien het gaat om een buitenlandse inschrijver, een documentafgeleverd door de bevoegde overheid van het land, waaruit blijkt dat de inschrijver zijn betalingsverplichtingenop het vlak van sociale zekerheid nakomt,
— Bijlage 4: Een document, afgeleverd door een gerechtelijke of administratieve instantie, waaruit blijkt datde kandidaat zich niet bevindt in een staat van faillissement, vereffening, staking van activiteiten, gerechtelijkakkoord of een andere gelijkaardige toestand die het gevolg is van een gelijkaardige procedure waarin denationale wetgeving of reglementering voorziet.
Inlichtingen en noodzakelijke formaliteiten om na te gaan of aan deze vereisten werd voldaan:
Als een dergelijk document of attest in het betrokken land niet wordt afgeleverd, dan kan het worden vervangendoor een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring door de betrokkene voor een gerechtelijke ofadministratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie in het land van oorsprong.
De documenten moeten duidelijk refereren naar de gevraagde bijlagen.

Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De inschrijver dient de volgendeinlichtingen te verstrekken voor de laatste 3 boekjaren:
Bijlage 5: een verklaring omtrent de globale omzet van de laatste 3 boekjaren.
Bijlage 6: De tijdens de laatste drie boekjaren gerealiseerde omzet met betrekking tot de werken / producten /diensten waarop de opdracht betrekking heeft, gelieve de balans en de jaarrekening van de 2 laatste jaren door te sturen
Bijlage 7: de economische en financiële draagkracht van de inschrijver wordt gestaafd door een verklaring op eer:
— van de inschrijver en,
— indien verschillend van de inschrijver, van het filiaal.
De inschrijver dient een recent handelsrapport van een bekende internationale financiële organisatie (bv.Graydon, Dun & Bradstreet) voor te leggen om dat te rechtvaardigen.

Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De technische bekwaamheid van dekandidaat wordt aangetoond aan de hand van:
— Bijlage 8: documentatie over het beschikbare gamma oplossingen,
— Bijlage 9: referenties m.b.t. gelijkaardige leveringen gedurende de laatste 3 jaar, met vermelding vande openbare instanties of privépersonen voor wie ze bestemd waren, alsook de data, de namen en detelefoonnummers van de contactpersonen van de contracten,— Bijlage 10: kwaliteitscertificaten die men heeft bekomen (bv. ISO),
— Bijlage 11: beschrijving van uw departementen Research & Development, diensten naverkoop, processen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A