VZW Vijvens
Aankondiging van een opdracht

Campus Waegebrughe

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Vijvens
Nationaal identificatienummer
0415.093.385_585249
Postadres
Ommegangstraat 22
Plaats
Kruishoutem
Postcode
9770
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Bruynbroeck
Telefoon
+32 50404530
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.vijvens.be/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329011

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Ingenium
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Nieuwe Sint-Annadreef 23
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Bruynbroeck
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
https://www.ingenium.be
Adres van het kopersprofiel
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/318/16L/2018

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/318/16L/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VZW+Vijvens-12027.001-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   VZW

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Campus Waegebrughe

Referentienummer:   VZW Vijvens-12027.001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht maakt deel uit van een groter project “Ontwikkeling woonzorgcentrum Campus Waegebrughe”, omvattende twee gebouwen aan weerszijde van de bestaande kerk St. Gabriël (geen onderdeel van deze opdracht):
De thans te gunnen opdracht heeft als voorwerp: de werken, levering, het vervoer, de arbeiderskrachten en alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot het uitvoeren van:
deelopdracht 2: Grootkeuken
deelopdracht 3: HVAC
deelopdracht 4: Sanitair
deelopdracht 5: Elektriciteit / data / oproep en toegangscontrole
deelopdracht 6: Liften

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Deelopdracht 2: Grootkeuken

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   39314000 - Industriële keukenuitrusting

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE235 - Arr. Oudenaarde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus Waegebrughe Passionistenstraat B-9770 Kruishoutem 1ste afdeling, sectie A, nr 1611e

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht maakt deel uit van een groter project “Ontwikkeling woonzorgcentrum Campus Waegebrughe”

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   840

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

WZC St. Petrus Ommegangstraat 22 B-9770 Kruishoutem Opgelet vanaf 01/01/2019 wijzigt de naam van bovenstaande straat en gemeente naar: Brouwerijstraat 22 B-9770 Kruisem


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Deelopdracht 3: HVAC

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE235 - Arr. Oudenaarde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus Waegebrughe Passionistenstraat B-9770 Kruishoutem 1ste afdeling, sectie A, nr 1611e

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht maakt deel uit van een groter project “Ontwikkeling woonzorgcentrum Campus Waegebrughe”

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   840

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

WZC St. Petrus Ommegangstraat 22 B-9770 Kruishoutem Opgelet vanaf 01/01/2019 wijzigt de naam van bovenstaande straat en gemeente naar: Brouwerijstraat 22 B-9770 Kruisem


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Deelopdracht 4: Sanitair

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45330000 - Loodgieterswerk

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE235 - Arr. Oudenaarde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus Waegebrughe Passionistenstraat B-9770 Kruishoutem 1ste afdeling, sectie A, nr 1611e

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht maakt deel uit van een groter project “Ontwikkeling woonzorgcentrum Campus Waegebrughe”

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   840

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

WZC St. Petrus Ommegangstraat 22 B-9770 Kruishoutem Opgelet vanaf 01/01/2019 wijzigt de naam van bovenstaande straat en gemeente naar: Brouwerijstraat 22 B-9770 Kruisem


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Deelopdracht 5: Elektriciteit / data / oproep en toegangscontrole

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE235 - Arr. Oudenaarde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus Waegebrughe Passionistenstraat B-9770 Kruishoutem 1ste afdeling, sectie A, nr 1611e

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht maakt deel uit van een groter project “Ontwikkeling woonzorgcentrum Campus Waegebrughe”

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   840

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

WZC St. Petrus Ommegangstraat 22 B-9770 Kruishoutem Opgelet vanaf 01/01/2019 wijzigt de naam van bovenstaande straat en gemeente naar: Brouwerijstraat 22 B-9770 Kruisem


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 5

II.2.1) Benaming

Deelopdracht 6: Liften

Perceel nr.:   5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE235 - Arr. Oudenaarde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus Waegebrughe Passionistenstraat B-9770 Kruishoutem 1ste afdeling, sectie A, nr 1611e

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht maakt deel uit van een groter project “Ontwikkeling woonzorgcentrum Campus Waegebrughe”

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   840

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

WZC St. Petrus Ommegangstraat 22 B-9770 Kruishoutem Opgelet vanaf 01/01/2019 wijzigt de naam van bovenstaande straat en gemeente naar: Brouwerijstraat 22 B-9770 Kruisem


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie administratieve bepalingen

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

zie administratieve bepalingen

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   13-02-2019

Plaatselijke tijd:   10:59

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   13-02-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   WZC St. Petrus Ommegangstraat 22 B-9770 Kruishoutem Opgelet vanaf 01/01/2019 wijzigt de naam van bovenstaande straat en gemeente naar: Brouwerijstraat 22 B-9770 Kruisem

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Rita Vande Moortele (algemeen directeur)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018