Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Koeltogen voor restaurant az sint-Blasius - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Betreft de vervanging van de bestaande koelinstallaties in het bezoekersrestaurant die dienen te voldoen aan alle vigerende wetgevingen en richtlijnen.

Publicatiedatum
20-07-2016
Deadline
30-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
39315000 - Restaurantuitrusting
39711130 - Koelkasten
42500000 - Koel- en ventilatie-uitrusting
42513000 - Koel- en diepvriesuitrusting
42513210 - Koelvitrines
42513220 - Koeltoonbanken
45331230 - Installeren van koeluitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
De heer Filip Vermijlen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

Geen negatief eigen vermogen.

Vakbekwaamheid

* Een referentielijst met contactpersoon, naam, telefoonnr. en emailadres.
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

* Minstens 3 positieve referenties van gelijkaardige installaties de afgelopen 3 boekjaren.
* Beschikken over een VCA-certificaat of gelijkwaardig.
* Beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel om de opdracht op een professionele wijze en binnen de gestelde termijnen te kunnen uitvoeren.