Karel de Grote Hogeschool VZW
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor inrichtingswerken laboratoria - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Karel de Grote Hogeschool VZW
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brusselstraat 45
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Annelies Hermans
Telefoon
+32 36131333
E-mail
[email protected]
Fax
+32 36131301

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.kdg.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/540/JX/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Hogeschool

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor inrichtingswerken laboratoria - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   GEB_2017_014

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45214610 - Bouwen van laboratorium

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   39180000 - Laboratoriummeubilair

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE21 - Prov. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Verschillende campussen van de Karel de Grote Hogeschool vzw, te Antwerpen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Raamovereenkomst voor inrichtingswerken laboratoria

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   70

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   30

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Een verklaring betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

* De specifieke omzet (bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is) dient gedurende minstens een van de laatste drie boekjaren minimaal 300.000 EUR te bedragen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een lijst van de voornaamste gelijkaardige inrichtingswerken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar.
De inschrijver dient verplicht te vermelden:
- omschrijving van de opdracht
- datum van de voorlopige oplevering van de werken
- het totaalbedrag, zonder BTW, van de uitgevoerde opdracht
- naam, adres en het telelfoonnummer van de organisatie waarvoor de opdracht werd uitgevoerd
- naam, telefoonnummer, e-mailadres van de persoon in deze organisatie waarmee de aanbestedende overheid contact kan opnemen.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient minstens drie referenties kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat de inschrijver voldoende ervaring heeft met soortgelijke vaste laboratoria inrichtingen:
1) waarbij elke referentie minimaal de installatiewerkzaamheden van eilandtafel(-s) en zuurkast(-en) betreft.
2) de opdrachtwaarde van elke referentie minimaal 30.000 EUR (exclusief btw) bedraagt
Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   30-01-2018

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   30-04-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

TERMIJNEN
Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Na deze periode heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid om de opdracht te verlengen voor dezelfde periode als initieel aangegaan. Deze verlengingen gebeuren uitsluitend op schriftelijke vraag van de aanbestedende overheid en dit laatste 3 maanden voor einde van het contract. De aanbestedende overheid heeft slechts 3 maal de mogelijkheid om het contract te verlengen en dit telkens voor een periode van 1 jaar. Na een periode van 4 jaar neemt de overeenkomst definitief een einde, zonder enige vorm van opzegging.
Wat betreft opdracht 1 en 2 in het kader van deze raamovereenkomst
De eerste opdracht (laboratoria B.303 en B.305 campus IWT) dient uitgevoerd te zijn ten laatste op 05 september 2018.
De tweede opdracht (zuurkasten campus Markgrave) dient uitgevoerd te zijn ten laatste op 21 december 2018.
Plaatsbezoek vereist:
!!!!PLAATSBEZOEK!!!!!
Elke inschrijver is verplicht zich ter plaatse te begeven voor het opmaken van zijn bieding en de installatie grondig te onderzoeken, teneinde zich rekenschap te kunnen geven van de aard, de omvang en de moeilijkheidsgraad van de werken en aldus zijn prijs te kunnen opmaken.
De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren in de week van 18 december 2017 of de week van 8 januari 2018 op campus IWT, Salesianenlaan 90 (gebouw B), 2660 Antwerpen in functie van de eerste opdracht in het kader van de raamovereenkomst.
U maakt hiervoor een afspraak met Nathalie de Jonghe, via volgend emailadres: [email protected]

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Postadres
Bolivarplaats 20
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-12-2017