Europa-Kommissionen
Aankondiging van een opdracht

Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen
CVR-nummer
-
Postadresse
CSM 1 05/P001
By
Bruxelles
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
OIB.02.002 Marchés publics
Telefon
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://ec.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   ja

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester

Sagsnr.:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   39131000 - Kontorreoler

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Varer

II.1.4) Kort beskrivelse

Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   39131100 - Arkivreoler

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hovedudførelsessted:   Hovedstadsregionen Bruxelles og omegn (BE), Luxembourg (LU), Strasbourg (FR), Heraklion (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), Haag og Amsterdam (NL), Stockholm (SE)

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Levering af reoler, skillevægge af trådnet og tilhørende tjenester

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 3 regnskabsår, hvoraf det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de seneste 3 år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende,
— erklæring vedrørende den specifikke årlige omsætning af relevans for denne kontrakt, som er opnået i løbet af de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig samlet årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 800 000 EUR

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— tilbudsgiveren skal fremlægge bevis for udførelse af 5 leveringer med installation af reoler, herunder 1 eksempel på levering med installation af faste arkivreoler, 1 eksempel på levering med installation af faste biblioteksreoler, 2 eksempler på levering med installation af mobile reoler samt 1 eksempel på levering med installation af industrireoler, og som er blevet udført i løbet af de sidste 3 år med angivelse af deres beløb, varighed, begyndelsesdato og komplette kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) på de offentlige eller private modtagere,
— tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for, at tilrettelæggelsen er baseret på et kvalitetssikringssystem, der som minimum svarer til kravene i ISO 9001-standarden:
— enten ved at fremlægge en kopi af ISO 9001-certifikatet, hvoraf det fremgår, hvilket område certifikatet dækker, samt hvilket akkrediteret organ der har udstedt det,
— eller ved at fremlægge en bekræftet kopi af en anden tilsvarende reference, som efter revision af en tredjepart vil kunne genkendes som et certifikat, som f.eks. en godkendelse eller en autorisation,
— eller ved at fremlægge dokumentation for det kvalitetsledelsessystem, som tilbudsgiveren benytter sig af, med et skriftligt tilsagn (fra før offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen) fra den person, som er bemyndiget til at forpligte virksomheden; denne dokumentation skal som minimum indeholde:
—— kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene,
—— et dokumentationssystem (behandling af interne og eksterne dokumenter, behandling af registreringer, behandling af uoverensstemmelser, forebyggende og korrigerende tiltag samt intern revision),
—— en kortlægning og en definition af de anvendte processer,
—— et kontrolsystem (intern revision etc.),
—— et resultatanalysesystem (ledelsens evaluering, klager, undersøgelser, tilfredshed, indikatorer etc.),
—— en tilpasnings- og forbedringsplan (virksomhedsplan, handlingsplan fra direktioner og afdelinger etc.).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at blive valgt skal tilbudsgiverne fremlægge bevis for:
(1) levering og installation af faste arkivreoler for en værdi på mindst 25 000 EUR;
(2) levering og installation af faste biblioteksreoler for en værdi på mindst 20 000 EUR;
(3) levering og installation af mobile reoler for en værdi på mindst 40 000 EUR for hver af de 2 referencer;
(4) levering og installation af industrireoler for en værdi på mindst 200 000 EUR.

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

-

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   nej

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Rammeaftale med en enkelt aktør:   ja

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   01-10-2018

Tidspunkt:   15:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   6

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   02-10-2018

Tidspunkt:   10:00

Sted:   Office pour les infrastructures et la logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (indgang via rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Belgien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af buddene (mod obligatorisk fremlæggelse af pas eller andet identitetsbevis). Tilbudsgivere, er ønsker at deltage, skal skriftligt underrette afdeling OIB.02.002 Offentlige indkøb (jf. kontaktoplysninger anført i punkt I.1) senest 2 hverdage inden budåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   ja

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   36 måneder efter tildeling

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   ja

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906.
Interesserede parter bedes registrere sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted. Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.
2) Indgivelse af vareprøver: Tilbudsgiveren skal levere 2 vareprøver på reolerne beskrevet i punkt 3.3.1 i de administrative bestemmelser (bilag II) inden for en frist på 15 hverdage efter den sidste dato for afgivelse af bud.
3) Der er planlagt et frivilligt besøg (se punkt 3.3.1 i bilag II »Administrative bestemmelser«).
4) Supplerende oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, deltagelsesbetingelser, minimumskrav til krævede kapaciteter, kontraktens anslåede samlede omfang etc. findes i udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på ovennævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB har været »EMAS«-certificeret siden 2005 og har en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.
5) Forvaltningsorganer vil kunne inddrages i kontrakten som ordregivende myndighed (inden for en grænse på 10% af den samlede kontraktværdi for alle forvaltningsorganer sammenlagt), hvis de på tidspunktet for offentliggørelsen af dette udbud ikke var blevet oprettet officielt endnu eller ikke var under stiftelse og derfor ikke kunne anføres formelt i udbudsmaterialet.
6) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« (Guide des soumissionnaires) og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« (Avoir la Commission européenne comme client), der er tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Kontrakten er genstand for en fællesprocedure, som 18 andre institutioner og agenturer deltager i som ordregivende myndigheder (se opfordring til afgivelse af bud).

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Senest 2 måneder efter at den klagende part er blevet underrettet eller i tilfælde af udeblivelse deraf efter den dato, den klagende part har modtaget underretningen. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

18-07-2018