Parkeeragentschap
Aankondiging van een opdracht

Levering van kantoormeubilair

Het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is operationeel sinds 1 januari 2014.
In afwachting van de verhoging van het personeel van het Agentschap en van de geleidelijke overdracht van de bevoegdheden van de gemeenten aan het Agentschap zal het Agentschap waarschijnlijk nieuwe agenten in dienst moeten nemen en dus nieuw meubilair moeten kopen.
Verder is er nu sprake van een verhuisproject. Het agentschap zal dus nieuwe meubelen moeten kopen.
De kaderovereenkomst betreft het gehele meubilair (bureaus, stoelen, kasten en bijkomende meubelen) dat nodig zal zijn.

Publicatiedatum
16-09-2014
Deadline
16-10-2014 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
39000000 - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versneld niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Parkeeragentschap
Postadres
Gabrielle Petitstraat 32, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, BE
Contactpunt(en)
Sébastien Dutry
Ter attentie van
Sébatien Dutry

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De opdracht wordt voor een duur van vier jaar afgesloten.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Krachtens artikel 61 §1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, wordt uitgesloten van de opdracht, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in
kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude
of witwassen van geld.
Krachtens artikel 61 §2 van voornoemd koninklijk besluit, wordt uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat
of inschrijver die
1. in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een
gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige
procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2. aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke
reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale
reglementeringen;
3. bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn
professionele integriteit aantast (andere dan de hoger vermelde);
4. bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan
5. niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
6. niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij
gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
7. zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van
inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
Het bewijs dat ze zich niet in een van voornoemde uitsluitingsgevallen bevinden, wordt als volgt geleverd:
De Belgische deelnemers:
• verklaren dat ze zich niet in een van uitsluitingsgevallen bevinden die worden vermeld in art.61 §2, 4° en 7° met
de overhandiging van hun kandidaatstelling en de ondertekening van het formulier in bijlage
• voegen aan hun kandidatuurstelling een uittreksel toe uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud dat
aantoont dat ze zich niet in een van uitsluitingsgevallen bevinden van art.61 §1 en art.61 §2, 1°, 2° en 3°
• een uitreksel dat aantoont dat ze aan hun verplichtingen inzake betaling van hun socialezekerheidsbijdragen,
overeenkomstig de bepalingen van art. 62 van het koninklijk besluit ‘plaatsing’ van 15 juli 2011 voldaan hebben;
• een uitreksel dat aantoont dat ze aan hun belastingplichten tegenover de FOD Financiën, in de zin van artikel
63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 voldaan hebben.
De buitenlandse deelnemers:
8/ 20 BE001 15/09/2014 - BDA nummer: 2014-520500 Standaardformulier 2 - NL
Levering en leverantie van werkkledij, speciale werkkledij en accessoires voor
parkeercontrole agenten
• verklaren door de overhandiging van hun kandidaatstelling en de ondertekening van het
kandidaatstellingsformulier dat ze zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevinden, vermeld in art.61 §2 4°
en 7°;
• voegen aan hun kandidaatstelling een uittreksel toe uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud of voegen
een evenwaardig document (ook minder dan 3 maanden oud) door een gerechtelijke of overheidsinstantie van
het land van oorsprong of herkomst en die aantonen dat ze
o zich niet in een van voornoemde uitsluitingsgevallen bevinden bedoeld in art.61 §1 en art.61 §2 3° (gerechtelijke
veroordelingen);
o niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren, hun werkzaamheden niet hebben gestaakt of elke
vergelijkbare toestand met een gerechtelijke reorganisatie bedoeld in art. 61 §2 1° et 2° van voornoemd KB ;
o voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake betaling van hun socialezekerheidsbijdragen voor het personeel
dat ze tewerkstellen bedoeld in art. 62 §2 van voornoemd KB;
o in orde zijn met de betaling van hun belastingen en beroepstaksen bedoeld in art. 63 van voornoemd KB.
Ter herinnering, wanneer de deelnemer een groepering is, moeten voornoemde documenten en verklaringen
worden overhandigd en opgesteld door alle natuurlijke of rechtspersonen die lid zijn van de groepering.
Voor derden (meer bepaald onderaannemers) van wie de deelnemer de draagkracht inroept om te voldoen aan
de eisen van de punten III.2.2 en III.2.3., wordt de ontstentenis van uitsluitingsgrond aangetoond volgens het
formulier ‘verbintenis van een derde entiteit’ in bijlage.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring waaruit de omzet van het bedrijf blijkt voor de afgelopen drie jaar (2011, 2012, 2013) (bijlage 1 van het aanvraagformulier).
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de overlegging van de jaarrekening te vragen voor de laatste drie boekjaren in elk stadium van de procedure.
Op verzoek zal de inschrijver de vereiste documenten binnen drie dagen na aanvraag sturen naar de aanbestedende overheid.

Eventuele minimumeisen:

Minimale omzet van EUR 250.000 per jaar, voor de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

De kandidaat is verplicht om een lijst te verstrekken met opdrachten van levering, leverantie en plaatsing van kantoormeubilair voor bedrijven of overheden die hebben minstens 50 werknemers die op kantoor werken.
Die leveringen moeten uitgevoerd worden tijdens de laatste drie jaar.
Deze informatie is opgenomen in bijlage 2 van het aanvraagformulier.
De kandidaat geeft ook een lijst van vijf bestellingen van meer dan EUR 25.000, gemaakt tijdens
de laatste drie jaar voor dewelke de periode van levering was minder dan 30 dagen voor de gehele bestelling.
De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer.
Het attest zal de waarde van de opdracht en de leveringstermijn vermelden.

Eventuele minimumeisen:

Om geselecteerd te worden, moet een kandidaat
tijdens de laatste drie jaar ten minste vijf opdrachten
uitgevoerd hebben met de volgende kenmerken:
* waarde van meer dan 25.000 EUR
* levering uitgevoerd binnen de 30 dagen van de bestelling.