Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Aankondiging van een opdracht

Προμήθεια ραφιών, διαχωριστικών με πλέγμα και συναφών υπηρεσιών

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
CSM 1 05/P001
Πόλη
Bruxelles
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
OIB.02.002 Marchés publics
Τηλέφωνο
+32 22986989
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
+32 22960570

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση:   http://ec.europa.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   ναι

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:   -

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών:   όχι

I.3) Επικοινωνία

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

η προαναφερθείσα διεύθυνση

Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται

η προαναφερθείσα διεύθυνση

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: -

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Προμήθεια ραφιών, διαχωριστικών με πλέγμα και συναφών υπηρεσιών

Αριθμός αναφοράς:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   39131000 - Ράφια γραφείου

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια ραφιών, διαχωριστικών με πλέγμα και συναφών υπηρεσιών

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   3.000.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:   όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος

-

Αριθμός τμήματος:   -

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   39131100 - Ράφια αρχειοθέτησης

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Περιφέρεια Πρωτεύουσας Βρυξελλών και περιχώρων (BE), Λουξεμβούργο (LU), Στρασβούργο (FR), Ηράκλειο (EL), Ίσπρα (IT), Σεβίλλη (ES), Χάγη και Άμστερνταμ (NL), Στοκχόλμη (SE)

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Προμήθεια ραφιών, διαχωριστικών με πλέγμα και συναφών υπηρεσιών

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   3.000.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες:   48

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:   όχι

Περιγραφή παρατάσεων:   -

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:   -

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:   όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο:   όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   ναι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1 «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   όχι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρονται τα ετήσια κέρδη προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα 3 τελευταία έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα από τη μητρική εταιρεία), δηλώσεις ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα,
— δήλωση του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης και έχει υλοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους 800 000 EUR

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   όχι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την εκτέλεση 5 παραδόσεων με εγκατάσταση ραφιών, συμπεριλαμβανομένου ενός παραδείγματος παράδοσης με εγκατάσταση σταθερών ραφιών αρχειοθέτησης, ενός παραδείγματος παράδοσης με εγκατάσταση σταθερών ραφιών για βιβλιοθήκες, 2 παραδειγμάτων παράδοσης με εγκατάσταση κινητών ραφιών και ενός παραδείγματος παράδοσης με εγκατάσταση βιομηχανικών ραφιών και οι οποίες έχουν εκτελεστεί τα τελευταία 3 χρόνια με το ποσό, τη διάρκεια, την ημερομηνία έναρξης και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (όνομα επικοινωνίας, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των δημόσιων ή ιδιωτικών παραληπτών τους,
— ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη οργάνωσης που βασίζεται σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:
— είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του πιστοποιητικού ISO 9001 που προσδιορίζει τον καλυπτόμενο τομέα και τον διαπιστευμένο οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό,
— είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ισοδύναμου κύρους η εφαρμογή του οποίου υπόκειται σε έλεγχο από τρίτο μέρος, σε αναγνώριση, όπως πιστοποίηση, διαπίστευση ή έγκριση,
— είτε με την προσκόμιση τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει ο υποψήφιος, με γραπτή δέσμευση υπογεγραμμένη (πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης) από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει την επιχείρηση. Η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
—— την πολιτική ποιότητας και τους ποιοτικούς στόχους,
—— σύστημα τεκμηρίωσης (έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών εγγράφων, έλεγχος των καταγραφών, έλεγχος των μη συμμορφώσεων, προληπτικές ενέργειες, διορθωτικές ενέργειες και εσωτερικοί έλεγχοι),
—— χαρτογράφηση και καθορισμός των εφαρμοζόμενων διαδικασιών,
—— σύστημα επαλήθευσης (εσωτερικός έλεγχος, ...),
—— σύστημα ανάλυσης των αποτελεσμάτων (έλεγχος της διαχείρισης, καταγγελίες, έρευνες, ικανοποίηση, δείκτες, ...),
—— ένα σχέδιο προσαρμογής και βελτίωσης (επιχειρηματικό σχέδιο, σχέδιο δράσεων διαχείρισης και υπηρεσιών,...).

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Για να επιλεγεί, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει:
1) Για παράδοση με εγκατάσταση σταθερών ραφιών αρχειοθέτησης, ελάχιστη αξία 25 000 EUR,
2) Για παράδοση με εγκατάσταση σταθερών ραφιών για βιβλιοθήκη, ελάχιστη αξία 20 000 EUR,
3) Για παράδοση με εγκατάσταση κινητών ραφιών, ελάχιστη αξία 40 000 EUR για κάθε μία από τις 2 αναφορές,
4) Για παράδοση με εγκατάσταση βιομηχανικών ραφιών, ελάχιστη αξία 200 000 EUR.

III.1.5 Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων:   όχι

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας:   όχι

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:   -

Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:   -

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

-

III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης:   όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο:   ναι

Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα:   ναι

Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:   -

Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών:   όχι

Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές:   όχι

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών:   όχι

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων:   όχι

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:   όχι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:   -

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:   ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:   -

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία:   01-10-2018

Τοπική ώρα:   15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

-

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες:   6

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία:   02-10-2018

Τοπική ώρα:   10:00

Τόπος:   Office pour les Infrastructures et la Logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Βέλγιο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:   Ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο, δεόντως εξουσιοδοτημένος, επιτρέπεται να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών (με την υποχρεωτική προσκόμιση διαβατηρίου ή ταυτότητας). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη μονάδα OIB.02.002 «Δημόσιες συμβάσεις» το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης για την αποσφράγιση των προσφορών (βλέπε στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο I.1).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση:   ναι

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:   36 μήνες μετά την ανάθεση

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες:   ναι

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή:   όχι

Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές:   όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

1) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνονται επιγραμμικά από το σύστημα δημοσίων συμβάσεων για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όσοι δεν εγγραφούν στον δικτυακό τόπο, καλούνται να τον επισκέπτονται τακτικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να επαληθεύουν τις ενημερώσεις και τις τροποποιήσεις κατά την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης.
2) Προσκόμιση δειγμάτων: ο υποψήφιος πρέπει να διαθέσει 2 δείγματα ραφιών, όπως αυτά που περιγράφονται στο σημείο 3.3.1 των Διοικητικών ρητρών (παράρτημα ΙΙ), εντός 15 εργάσιμων ημερών από την τελική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
3) Προβλέπεται προαιρετική επίσκεψη (βλέπε σημείο 3.3.1 του παραρτήματος II "Διοικητικές ρήτρες").
4) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους της σύμβασης, οι ανανεώσεις της σύμβασης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, ο συνολικός εκτιμώμενος όγκος της σύμβασης κ.λπ. αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. Δεν διατίθεται έντυπη μορφή. Έχοντας λάβει πιστοποίηση «EMAS» το 2005, το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον. Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, το εθελοντικό μέσο της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.
5) Οι εκτελεστικοί οργανισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν ως αναθέτουσα αρχή στη σύμβαση (εντός ορίου 10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης και για όλους τους εκτελεστικούς οργανισμούς συνολικά), εφόσον κατά τον χρόνο της δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι εν λόγω οργανισμοί δεν είχαν ακόμα συσταθεί επισήμως ούτε βρίσκονταν υπό σύσταση και συνεπώς, καμία επίσημη ονομασία δεν μπορούσε να διευκρινιστεί στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
6) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τη διεξαγωγή των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του OIB, καλείστε να συμβουλευτείτε τον «Οδηγό προς τους υποψηφίους» (Guide des soumissionnaires), καθώς και το φυλλάδιο «Επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (Avoir la Commission européenne comme client), τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Η παρούσα σύμβαση αποτελεί αντικείμενο κοινής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν 18 άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμοί ως αναθέτουσες αρχές (βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση
Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
L-2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
+352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:   Εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

18-07-2018