AZ Groeninge vzw
Aankondiging van een opdracht

az groeninge - Realisatie van het CLT-gebouw

AZ Groeninge, realisatie van het CLT-gebouw: Perceel 2 buizentechnieken en Perceel 5 Keuken

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
15-12-2015 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
directeur Masterplan en infrastructuur
Ter attentie van
de heer Jo Dendauw

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Wanneer een Offerte uitgaat van een Samenwerkingsverband gelden, behoudens andersluidende vermelding, alle verplichtingen t.a.v. één enkele onderneming die optreedt als Inschrijver ook t.a.v. alle individuele leden van het Samenwerkingsverband dat als Inschrijver optreedt.

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

perceel 2: erkenning in ondercategorie D17 of D18 klasse 7 (in functie van de raming)

perceel 5: erkenning in ondercategorie T4 klasse 5 (in functie van de raming)

De klasse van de inschrijver moet in overeensteming zijn met het bedrag van zijn offerte (voor 1 perceel, dan wel voor beide percelen)