Gemeente Nijlen
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Meubilair bibliotheek Nijlen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Meubilairuitrusting voor de nieuwe bibliotheek in Nijlen, Kerkstraat 4.

Publicatiedatum
08-07-2016
Deadline
05-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39155000 - Bibliotheekmeubilair
39155100 - Bibliotheekuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Nijlen
Postadres
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Asia Van Brandt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Bankverklaring aanwezig.

Vakbekwaamheid

Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Bedrag minstens voor EUR 100 000,00 exclusief btw.