Aankondiging van een opdracht

Promotiemateriaal

De raamovereenkomst heeft als voorwerp de aankoop van promotiemateriaal voor het NVSM en haar partners voor een periode van 48 maanden.

Publicatiedatum
14-05-2014
Deadline
01-07-2014 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
39294100 - Informatie- en reclameproducten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
Postadres
Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Delplanque Emilie Fabienne Caroline
Ter attentie van
Mevrouw DELPLANQUE Emilie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* De inschrijver legt het bewijs voor dat hij zich niet in een van de volgende uitsluitingsgevallen bevindt:
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in de artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het bewijs dat de inschrijver zich niet bevindt in een van de gevallen vermeld in de punten 1° tot 4° kan worden gegeven door middel van een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan die eisen is voldaan.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid tot en met het voorlaatste burgerlijke kwartaal dat verstreken is ten opzichte van de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet of van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver controleert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën op basis van het attest dat werd uitgereikt door deze laatste.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de jaarlijks totale omzet tijdens de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Minimumniveau(s):
- De minimale totale omzet vereist voor inschrijving voor perceel 1 bedraagt € 350.000.
- De minimale totale omzet vereist voor inschrijving voor perceel 2 bedraagt € 140.000.
- De minimale totale omzet vereist voor inschrijving voor perceel 3 bedraagt € 700.000.
Indien de inschrijver zich voor twee of meerdere percelen inschrijft, dan wordt de minimale omzet berekend door de omzet op te tellen voor elk perceel waarvoor hij zich inschrijft.

Vakbekwaamheid

* Per perceel, een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

Minimumniveau(s): 5 vergelijkbare leveringen per perceel (uitgedrukt in hoeveelheid).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!