Arbeid en Gezondheid vzw
Aankondiging van een opdracht

Vast en los meubilair renovatie Mechelen

Deze opdracht betreft het leveren en plaatsen van meubilair, een volledige interne reorganisatie van voorbouw en achterbouw op alle verdiepingen voor het kantoor De VoorZorg gelegen Désiré Boucherystraat 17 te 2800 Mechelen

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
39130000 - Kantoormeubilair
45421153 - Plaatsen van inbouwmeubilair
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Arbeid en Gezondheid vzw
Postadres
Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Hostauijen Tom Frans
Ter attentie van
Verantwoordelijke overheidsopdrachten

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De opdracht wordt geraamd op € 595.000,00 excl. BTW

Waarde: 595000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt het bewijs voor dat hij zich niet in een van de volgende uitsluitingsgevallen bevindt:
1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2. Omkoping als bedoeld in de artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;
3. Fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4. Witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het bewijs dat de inschrijver zich niet bevindt in een van de gevallen vermeld in de punten 1 tot 4 kan worden gegeven door middel van een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan die eisen is voldaan.
De inschrijver moet voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal dat verstreken is ten opzichte van de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet of van het land waar de werknemers gevestigd zijn. Hij bewijst dit via een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid.
De inschrijver moet voldaan hebben aan zijn fiscale verplichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische inschrijver controleert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën op basis van het attest dat werd uitgereikt door deze laatste.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Minimumeisen: de inschrijver toont minimaal een jaaromzet van € 1.200.000,00 aan.

Vakbekwaamheid

Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Minimumeisen: De inschrijver biedt minimaal 3 referenties aan van projecten betreffende het inrichten van kantoorgebieden. Elke van deze referenties moet minstens een minimale waarde van € 250.000,00 excl. BTW hebben.