Andere sectoren

Gemeente Woerden Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst Aanplant en vervanging bomen Gemeente Woerden

Opdrachtgever heeft een grote vervangingsopgave ten aanzien van het bomenareaal. Door allerlei omstandigheden is de conditie van een groot deel van het areaal achteruitgegaan. Het areaal kenmerkt zich door een gebrek aan diversiteit in soorten, verkeerde soorten op verkeerde locaties, verdrukking waar strategische dunning nodig is en bomen die dringend aan vervanging of verwijdering toe zijn. Het...
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur (71400000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Edam-Volendam Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Wmo maatwerkvoorzieningen 2021-2026

De gemeente Edam-Volendam kiest er voor om het inkopen van maatwerkvoorzieningen Wmo via een bestuurlijke aanbesteding in de markt te zetten. Deze vorm van aanbesteden past bij de complexiteit en onzekerheid in het Sociaal Domein en sluit aan bij het gemeentelijke beleid. Het biedt ruimte om tijdens de looptijd van de overeenkomsten mee te gaan met de ontwikkelingen in de markt en nieuwe initiatie...
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Gezondheidszorg en maatschappelijk werk (85000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Knokke-Heist Rectificatie

Herinrichting Elizabethlaan (N34) in deelgemeente Heist vanaf de gemeentegrens met Brugge tot en met het kruispunt met de Krommedijk – AANBESTEDING 2

Herinrichting Elizabethlaan (N34) in deelgemeente Heist, ten noorden van de tramsporen met vernieuwing wegenis en riolering: - Vanaf gemeentegrens met Zeebrugge tot het Heldenplein - Aansluiting J.Dhoorelaan - Zeedijk ter hoogte van Vissershuldeplein - Graaf d’Ursellaan Aanleg landschapspark tussen N34 en Knokkestraat (tussen Polderstraat en Krommedijk)
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Civieltechnische en bouwwerkzaamheden (45220000)
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Gemeente Beverwijk Aankondiging van een opdracht

Bedrijfswagens gemeente Beverwijk

De gemeente Beverwijk heeft bedrijfswagens in bezit om werkzaamheden uit te voeren. Deze zijn aan vervanging toe. In 2021 wordt uit efficiency-oogpunt één aanbesteding gedaan om een groot deel van het wagenpark te vervangen. daarnaast zal de aanbesteding de mogelijkheid bieden om de komende jaren eventuele additionele vervanging te kunnen realiseren. Percelen 1 tot en met vijf worden besteld. Perc...
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Motorvoertuigen (34100000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
PCOU Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld

Nieuwbouw onderwijsgebouw Zonnewereld. De Opdracht betreft een Engineer, Build & Maintain (hierna: EBM), dit houdt in dat opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor het technisch uitwerken van het ontwerp (Engineering), de realisatie (Build) als ook het meerjarig onderhoud (Maintain) van de nieuwbouw. De onderhavige aanbesteding betreft: - het nader uitwerken van het ontwerp tot een Uitvoeringsgere...
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwwerkzaamheden (45000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA Aankondiging van een opdracht

geintegreerd HRM en financieel systeem

• Het leveren van een geïntegreerd HRM en financieel systeem dat voldoet aan alle eisen en toezeggingen in de antwoorden op open vragen. • Het implementeren van het systeem. • Het migreren van informatie uit de huidige systemen.
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Software en informatiesystemen (48000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
gemeente De Fryske Marren Aankondiging van een opdracht

Europese aanbesteding levering Zoutstrooiers

Opdracht Deze tender betreft de aanbesteding om te komen tot een overeenkomst voor de levering van 10 Zoutstrooiers voor de gemeente De Fryske Marren.
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Materiaal voor gladheidsbestrijding (44113910)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Intercommunale du Brabant wallon Aankondiging van een opdracht

Mise à disposition de personnel intérimaire

Objet des services : Mise à disposition de personnel intérimaire. Commentaire : l'exécution du marché se fait au fur et à mesure des commandes successives du pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci ne garantisse commander les heures annoncées pour chaque tranche. Les quantités indiquées sont des quantités présumées. Elles n’engagent pas le pouvoir adjudicateur. Et ne confère aucun droit à l’adjudi...
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Région wallonne (BE3)
Théâtre Royal de la Monnaie Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

SERVICES DE RESTAURATION COLLECTIVE DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE D’ALIMENTATION DURABLE ET SAINE POUR LE COMPTE DU THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE

Le présent marché a pour objet la désignation d’un prestataire de services de restauration collective pour le compte du Théâtre Royal de la Monnaie dans le cadre d’une politique d’alimentation durable et saine et de la Responsabilité sociétale des entreprises qui inclut la favorisation des économies sociales et solidaires.
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantinediensten (55510000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
Koninklijke Muntschouwburg Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

COLLECTIEVE CATERINGDIENSTEN IN HET KADER VAN EEN DUURZAAM EN GEZOND VOEDINGSBELEID VOOR DE KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

Het doel van deze opdracht is de aanstelling van een dienstverlener om collectieve cateringdiensten te verlenen aan de Koninklijke Muntschouwburg in het kader van een beleid van duurzame en gezonde voeding en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat de bevordering van een sociale en solidaire economie omvat.
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantinediensten (55510000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme asbl Aankondiging van een opdracht

Fournitures de matériel d’infrastructure réseau informatique du centre IFAPME Liège Huy Verviers ASBL

Le présent marché a pour objet la fourniture de matériel d’infrastructure réseau informatique pour le centre IFAPME Liège Huy Verviers ASBL Le présent marché se répartit en 2 lots, à savoir : Lot 1 : Fourniture de matériel réseau (Access point wifi, Access switch, firewalls, …) et logiciels/licences associés Lot 2 : Fourniture de serveurs informatique. Les lots du présent marché comportent 2 optio...
Publicatie15-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Servers (48820000)
Regiocode (NUTS) Prov. Liège (BE33)
Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles Aankondiging van een gegunde opdracht

Accord-cadre portant sur de la consultance spécialisée en informatique

Le présent marché, passé sous la forme d'un accord-cadre mono-adjudicataire par lot, porte sur des prestations de services visant à couvrir les besoins de la Direction informatique de l'AViQ en consultance informatique dans différentes technologies (reparties en trois lots) Le présent marché est alloti de la manière suivante : LOT 1 - Infrastructure des systèmes informatiques LOT 2 - Développement...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Arr. Charleroi (BE32B)
ARP - Service Technique Aankondiging van een gegunde opdracht

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET LA MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES BT ET HT DES SECTEURS ET RECYPARK DE L’AGENCE REGIONALE...

Le marché a pour objet la mise en conformité des installations électriques BT et HT des secteurs et Recypark de l’Agence. L’objectif est d’obtenir pour chacun des sites un rapport de contrôle conforme (sans infraction et sans remarque) des installations électriques. L’adjudicataire a donc une obligation de résultat. Le marché aura une durée d’exécution de 12 mois à partir de la date de la notifica...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van elektrische fittings (45311200)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
GAN - Technische Dienst Aankondiging van een gegunde opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP HET CONFORM MAKEN VAN DE ELEKTRISCHE LS EN HS INSTALLATIES VAN DE SECTOREN EN RECYPARKEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTS...

De opdracht heeft als voorwerp het conform maken van de elektrische LS en HS installaties van de sectoren en Recyparken van het Agentschap. Het doel is om voor elk van de sites een conformiteitsattest te bekomen van de elektrische installaties (zonder inbreuken en zonder opmerkingen). De opdrachtnemer heeft dus een resultaatsverbintenis. De opdracht heeft een looptijd van 12 maanden vanaf de datum...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Aanbrengen van elektrische fittings (45311200)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
VRT Aankondiging van een gegunde opdracht

Digitalisering 16 & 35mm film

VRT wenst voor de digitalisatie van haar 16- en 35mm filmcollectie over te gaan tot de aankoop, lease- of huur van een filmscanner met de bijhorende installatie- en integratiediensten. Daarnaast wenst VRT ook de markt te bevragen voor het onderhoudscontract van deze scanner. We vragen een onderhoudscontract voor minstens 5 jaar, dat daarna uitgebreid kan worden naargelang de behoefte en de levensd...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Apparaten en uitrusting voor het ontwikkelen van films (38653300)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
water-link Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

RUIMEN VAN RIOLERINGEN EN REINIGEN VAN RIOOLKOLKEN IN HET VERZORGINGSGEBIED VAN WATER-LINK

Situering: Water-link staat in voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur, het preventief en curatief onderhoud; uitbreidings- en vervangingsinvesteringen en aansluitingen. Een adequate dienstverlening vereist dat ter zake, buiten de inzet van eigen personeel voor het uitvoeren van de nodige diensten, “op afroep” kan beroep gedaan worden op gekwa...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu (90000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Flanders Food Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen in het kader van het EFRO project 1314 NuHCaS

Levering en plaatsing van toestellen en materieel, inclusief de vorming voor het ingebruik nemen van deze toestellen, in het kader van het EFRO project 1314 NuHCaS voor het inrichten van een grootkeuken voor O&O toepassingen.
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Machines en toestellen met een eigen functie (31640000)
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Flanders Food Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen in het kader van het EFRO project 1314 NuHCaS

Levering en plaatsing van toestellen en materieel, inclusief de vorming voor het ingebruik nemen van deze toestellen, in het kader van het EFRO project 1314 NuHCaS voor het inrichten van een grootkeuken voor O&O toepassingen.
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Machines en toestellen met een eigen functie (31640000)
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian Aankondiging van een gegunde opdracht

Servicii medicale pe bază de abonament și medicina muncii (inclusiv cabinet medical CDZ București) pentru salariații R.A. ROMATSA

Servicii medicale pe baza de abonament și medicina muncii (inclusiv cabinet medical CDZ București) pentru salariații R.A. ROMATSA. 1. Valoare estimata pentru servicii medicale pe baza de abonament valoare minima 6 604 800 RON si valoare maxima 9 288 000 RON; 2. Valoare estimata pentru servicii de medicina muncii valoare minima 368 000 RON si valoare maxima 414 000 RON; 3. Valoare estimata privind...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor intramurale gezondheidszorginstelling (85144000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Gmina – Miasto Płock Aankondiging van een gegunde opdracht

Budowa Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie i budowa obiektu, a także zarządzanie techniczne oraz komercjalizacja powierzchni najmu.
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Bouwrijp maken van terreinen (45100000)
Regiocode (NUTS) Płocki (PL923)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Rectificatie

DNS pro AV techniku 2017 až 2019.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky vybrané audiovizuální techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Audiovisuele uitrusting (32321200)
Regiocode (NUTS) Plzeňský kraj (CZ032)
Bük Város Önkormányzata Aankondiging van een wijziging

Vállalkozási keretszerződés alapján Bük közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátá...

Nyertes Ajánlattevő feladata Bük város közigazgatási területén belül helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátása a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, az alábbi feladatokra is kiterjedve nettó 85 000 000 HUF mértékű keretösszeg erejéig: — Jegyek és bérletek előállítása, értékesítése, ellenőrzése, pótdíjak beszedése — Szükséges adatszolgáltatási...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval) (60000000)
Regiocode (NUTS) Vas (HU222)
Liberecký kraj Aankondiging van een gegunde opdracht

BOZP - Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci za předpokladu, že bude stavba realizována.
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Gezondheids- en veiligheidsdiensten (71317200)
Regiocode (NUTS) Liberecký kraj (CZ051)
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer Rectificatie

Appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations hydroélectriques (petite hydroélectricité).

La loi du 17.8.2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe l'objectif de 23 % d'énergie d'origine renouvelable dans la consommation d'énergie en 2020, et l'objectif de 32 % pour 2030. A cette échéance, la loi fixe l'objectif de produire 40 % de l'électricité à partir de sources renouvelables. Afin de répondre à cet objectif, tout le potentiel restant des filières mature...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Elektriciteit (9310000)
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Aankondiging van een wijziging

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői t...

Üzemeltetési, beruházási és hatósági tevékenységekhez kapcsolódó biztonsági értékelések, elemzések, jelentések, tervezési élettartam meghatározása, specifikációk készítése, támogató tervezői tevékenység; megvalósulási tervdokumentáció, üzemeltetési engedélyezési dokumentáció, átalakításokat megalapozó, valamint a beruházások kivitelezéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése a 11...
Publicatie14-05-2021
Opdrachtcode (CPV) Technische ontwerpdiensten (71320000)
Regiocode (NUTS) Pest (HU120)
truck tower-crane sharing