Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Pilothal VEG-i-TEC - aanstelling studiebureau

zie selectieleidraad

Publicatiedatum
29-11-2016
Deadline
09-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Els Welvaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De verplichte uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 61, § 1 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld) zijn van toepassing.
Daarnaast kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, een kandidaat of inschrijver die :
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- niet in orde is met zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De kandidaten of inschrijvers verklaren door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevinden. De Universiteit Gent zal de toestand van de kandidaten of inschrijvers op dit vlak nagaan.

Economische en financiële draagkracht

-

Vakbekwaamheid

Toelaatbaarheidsvoorwaarden kandidaten:
Ontwerper
De ontwerper van de gebouwen dient in België als architect beroepsgerechtigd te zijn, conform de wet van 20 februari 1939. Ten bewijze hiervan dient de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming:
• Ofwel het bewijs van inschrijving van de ontwerper bij de Orde van Architecten toevoegen;
• Ofwel een attest waaruit blijkt dat de betrokkene één van de diploma's, certificaten of andere titels bezit, opgenomen in de bijlage van de wet van 20 februari 1939 en dat de betrokkene de desbetreffende werkzaamheden wettig uitoefent in het land waar hij gevestigd is;
Voorstelling kandidatuur
Een (beknopte!) nota met de inlichtingen en gegevens m.b.t. de deelnemers teneinde de teamsamenstelling en de algemene deskundigheid met betrekking tot deze opdracht te kunnen beoordelen.
Het formulier “aanvraag tot deelneming” (zie bijlage) moet door alle partijen ondertekend worden.
Technische bekwaamheid
De selectie gebeurt op basis van :
1 Teamsamenstelling:
Samenstelling en bekwaamheid van het team voor het uitvoeren van gelijkaardige studies (qua programma, architectuur, technieken, omvang, duurzaamheid) met vermelding van diverse aanwezige disciplines in het team;
2 De ervaring met het opmaken van gelijkaardige studies:
a) Architectuur: inpassen in ruimtelijke masterplannen, realisatie industriële gebouwen met architecturale kwaliteit, integratie in de ruimtelijke omgeving;
b) Programma:
• Omvang en grootte: +/- 1.800² bruto (en 500m² buitenaanleg)
• Functies: piloothal voor 3 productielijnen (L2) en een piloothal voor afval –en proceswater (L1) en ondersteunende lokalen
• Publieke gebouwen: studenten en onderzoekers
c) Technieken: ervaring met hedendaagse technieken en de installatie van processen binnen de voedingsindustrie;
d) Duurzaamheid: gebouwen waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de energieprestaties met in het bijzonder gebouwen volgens BEN- principes, gebruik van duurzame materialen.
Bij de opgegeven referenties moet duidelijk zijn welke taken werden opgenomen door de inschrijver of leden van het inschrijvende studieteam.
Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor deze diensten bestemd waren.
Minimum twee referenties zullen moeten worden gestaafd:
• indien het diensten aan een overheid betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd
• indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door deze personen; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de dienstverlener toegelaten
Op verzoek van het Bestuur zullen bijkomende opgegeven referenties gestaafd moeten worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!