Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Aankondiging van een gegunde opdracht

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17200
Postadres
Thonetlaan 102 - bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Björn Van de Walle
Telefoon
+32 37302558
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.maritiemetoegang.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332990

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Referentienummer:   Maritieme Toegang-00441-F03_4

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45221110 - Bruggenbouw

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   24.256.766,16

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   31110000 - Elektromotoren
31720000 - Elektromechanische uitrusting
31730000 - Elektrotechnische uitrusting
31200000 - Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31600000 - Elektrische uitrusting
31700000 - Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45111213 - Ruimen van bouwterreinen
45111240 - Gronddrainage
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112500 - Grondverzet
45113000 - Werken op bouwterrein
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45221000 - Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
45221111 - Bouwen van verkeersbrug
45221110 - Bruggenbouw
45221112 - Bouwen van spoorbrug
45221115 - Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
45222000 - Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45223100 - Monteren van metalen constructies
45223110 - Installeren van metalen constructies
45223210 - Constructiestaalbouw
45223500 - Gewapendbetonstructuren
45223821 - Prefabelementen
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232450 - Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45233120 - Wegenbouwwerken
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233228 - Uitvoering van oppervlaktebekleding
45233250 - Aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van wegdek
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45233320 - Funderingswerkzaamheden voor wegen
45234100 - Aanleg van spoorweg
45234113 - Ontmantelen van sporen
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45262211 - Heien
45262212 - Aanbrengen van wandbekleding, beschotting, grondkeringen
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
45262400 - Optrekken van staalconstructies
45262426 - Fabricage van palen
45262670 - Metaalbewerking
45262680 - Lassen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45314120 - Installeren van schakelborden
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316110 - Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316212 - Installeren van verkeerslichten
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45341000 - Plaatsen van leuningen
45342000 - Plaatsen van hekwerk
45350000 - Werktuigbouwkundige installaties
45351000 - Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45442100 - Schilderwerk
45442120 - Schilderwerk en aanbrengen van beschermende lagen op installaties
45442200 - Aanbrengen van anticorrosielagen
45442210 - Galvaniseren
45442300 - Werkzaamheden voor oppervlakbescherming
51100000 - Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
51500000 - Installatie van machines en uitrusting

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   1  / Weging:   1

Kostencriterium - Naam:   1  / Weging:   1

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 180-407505

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   MT/00441

Perceel nr.:   -

Benaming:   Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

04-02-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Jan De Nul n.v.
Nationaal identificatienummer
0.406.041.406
Postadres
Tragel 60
Plaats
Hofstade-Aalst
NUTS-code
BE231
Postcode
9308
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   29.350.687,05 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

geen

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Thonetlaan 102 bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres
Koolstraat 35
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-02-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-