Aankondiging van een gegunde opdracht

UCA 17/004 Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van architectuur (perceel 1) en bouwkunde (perceel 2) voor de gebouwen van de Raad.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Wetstraat 175
Plaats
Brussel
Postcode
1048
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
unité de coordination des acquisitions
Telefoon
+32 2-2818062
E-mail
tendering@consilium.europa.eu
Fax
+32 2-2810262

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UCA 17/004 Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van architectuur (perceel 1) en bouwkunde (perceel 2) voor de gebouwen van de Raad.

Referentienummer:   UCA 17/004.

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie wil 2 meervoudige raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem ondertekenen:

— perceel 1: onderzoeksopdrachten op het gebied van architectuur,

— perceel 2: onderzoeksopdrachten op het gebied van bouwkunde.

Het kan hier om 2 soorten opdrachten gaan:

— opdrachten voor onderzoek naar en controle van werkzaamheden met inbegrip van meerdere of alle fasen van het voorontwerp, de vergunning indien nodig, het ontwerp, bijstand bij aanbestedingen, follow-up van de uitvoering van werkzaamheden, oplevering voor herstructurerings-, uitbreidings-, renovatie en/of restauratieprojecten,

— punctuele opdrachten voor bijstand of advies betreffende het gebouw.

Het secretariaat zal maximaal 6 raamovereenkomsten (3 per perceel) volgens het cascadesysteem sluiten, met een identieke en totale looptijd van 7 jaar.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   3.070.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van architectuur

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel en omgeving (België).

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De diensten hebben betrekking op:

— opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van architectuur, met inbegrip van meerdere of alle fasen van het voorontwerp, de vergunning indien nodig, het ontwerp, bijstand bij aanbestedingen, follow-up van de uitvoering van werkzaamheden, oplevering voor herstructurerings-, uitbreidings-, renovatie en/of restauratieprojecten,

— punctuele opdrachten voor bijstand of advies betreffende het gebouw.

De gebouwen in kwestie zijn:

— het gebouw Justus Lipsius in de Wetstraat in Brussel, waarin de Raad van de Europese Unie en zijn secretariaat is gevestigd. Het gebouw heeft een totale bruto-oppervlakte van 228 000 m2. Het dateert van 1995 en beschikt over vergaderinfrastructuur, kantoren, restaurants, sportinfrastructuur, drukkerij- en opslagruimten en parkeerplaatsen,

— het gebouw Lex in de Wetstraat in Brussel, dat een totale bruto-oppervlakte van 81 000 m2 heeft. Het dateert van 2007 en beschikt over vergaderzalen, kantoren, een restaurant, opslagruimten en parkeerplaatsen,

— het gebouw Europa in de Wetstraat in Brussel, dat een totale bruto-oppervlakte van 71 000 m2 heeft. Het is voltooid in 2016 en zal beschikken over vergaderzalen, kantoren, restaurants en parkeerplaatsen,

— het kinderdagverblijf in de Brabançonnelaan in Brussel, dat een totale bruto-oppervlakte van 6 000 m2 heeft. Het dateert van 2006,

— de huidige opslagplaats in Overijse wordt in de loop van 2017 vervangen door een opslagplaats in Neder-Over-Heembeek.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie en team  / Weging:   18

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologische score  / Weging:   18

Kwaliteitscriterium - Naam:   representatief dossier  / Weging:   24

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van bouwkunde

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel en omgeving (België).

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De diensten hebben betrekking op:

— opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bouwkunde, met inbegrip van meerdere of alle fasen van het voorontwerp, de vergunning indien nodig, het ontwerp, bijstand bij aanbestedingen, follow-up van de uitvoering van werkzaamheden, oplevering voor herstructurerings-, uitbreidings-, renovatie en/of restauratieprojecten,

— punctuele opdrachten voor bijstand of advies betreffende het gebouw.

De gebouwen in kwestie zijn:

— het gebouw Justus Lipsius in de Wetstraat in Brussel, waarin de Raad van de Europese Unie en zijn secretariaat is gevestigd. Het gebouw heeft een totale bruto-oppervlakte van 228 000 m2. Het dateert van 1995 en beschikt over vergaderinfrastructuur, kantoren, restaurants, sportinfrastructuur, drukkerij- en opslagruimten en parkeerplaatsen,

— het gebouw Lex in de Wetstraat in Brussel, dat een totale bruto-oppervlakte van 81 000 m2 heeft. Het dateert van 2007 en beschikt over vergaderzalen, kantoren, een restaurant, opslagruimten en parkeerplaatsen,

— het gebouw Europa in de Wetstraat in Brussel, dat een totale bruto-oppervlakte van 71 000 m2 heeft. Het is voltooid in 2016 en zal beschikken over vergaderzalen, kantoren, restaurants en parkeerplaatsen,

— het kinderdagverblijf in de Brabançonnelaan in Brussel, dat een totale bruto-oppervlakte van 6 000 m2 heeft. Het dateert van 2006,

— de huidige opslagplaats in Overijse wordt in de loop van 2017 vervangen door een opslagplaats in Neder-Over-Heembeek.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie en team  / Weging:   18

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologische score  / Weging:   18

Kwaliteitscriterium - Naam:   representatief dossier  / Weging:   24

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 048-087554

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1700000388

Perceel nr.:   1 — eerste

Benaming:   Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van architectuur

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1 — eerste

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

19-09-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
ART48 scrl — Beauvoir architecture
Nationaal identificatienummer
BE0812350254
Postadres
rue Stassart 48
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Kardham Amsyscom SAS
Nationaal identificatienummer
FR 12 384 407 896
Postadres
25 boulevard du Président Wilson
Plaats
Strasbourg
NUTS-code
FRF
Postcode
67000
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.490.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1700000389

Perceel nr.:   1 — tweede

Benaming:   Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van architectuur

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1 — tweede

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-10-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Roose Partners Architects sc sprl
Nationaal identificatienummer
BE0475089370
Postadres
rue du Filleul 18
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
1190
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.490.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1700000390

Perceel nr.:   1 — derde

Benaming:   Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van architectuur

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1 — derde

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

04-10-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Baneton-Garrino Architectes sprl
Nationaal identificatienummer
BE0473669608
Postadres
rue Victor Allard 147
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
1180
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.490.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1700000391

Perceel nr.:   2 — eerste

Benaming:   Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van bouwkunde

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2 — eerste

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

26-09-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
MR Engineering
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
TPF Engineering SA
Nationaal identificatienummer
BE0400 422 532
Postadres
avenue de Haveskercke 46
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
1090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.580.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1700000392

Perceel nr.:   2 — tweede

Benaming:   Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van bouwkunde

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2 — tweede

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

04-10-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SECA Benelux Sprl
Nationaal identificatienummer
BE0872931308
Postadres
boulevard Paepsem 18A
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
1070
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SIC Ingénierie sprl
Nationaal identificatienummer
BE0872931308
Postadres
chaussée de Louvain 431
Plaats
Lasne
NUTS-code
BE31
Postcode
1380
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.580.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1700000393

Perceel nr.:   2 — derde

Benaming:   Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van bouwkunde

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2 — derde

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

28-09-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
VK Engineering SA
Nationaal identificatienummer
BE0439529962
Postadres
avenue Clemenceau 87
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE1
Postcode
1070
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.580.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van de Europese Unie
Postadres
rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep. De proceduretermijnen zijn verhoogd met een forfaitaire termijn wegens afstand van 10 dagen, ongeacht de gebruikelijke vestigings- of verblijfplaats van de betreffende partij.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Postadres
Wetstraat 175
Plaats
Brussel
Postcode
1048
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 2-281-8062
E-mail
tendering@consilium.europa.eu
Fax
+32 2-281-0262
Internetadres
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-10-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!