Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst tot het leveren van elektriciteit voor de jaren 2016-2018

Raamovereenkomst tot het leveren van elektriciteit voor de jaren 2016-2018

Publicatiedatum
13-07-2015
Deadline
07-09-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Solidariteit voor het Gezin
Postadres
Tramstraat 61, 9052 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Eline Van der Vennet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

400.00 euro

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* *Het attest dat bewijst dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake personen-/vennootschapsbelastingen en heffingen (btw) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Nvt

Vakbekwaamheid

- De leveranciers moeten beschikken over een leveringsvergunning voor elektriciteit, afgeleverd door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt. Een kopie van deze vergunning (of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad) moet bij de offerte toegevoegd worden.
- Van de inschrijver wordt verwacht dat hij minstens drie referenties kan voorleggen van een gelijkaardige overheidsopdracht (uit de periode 2011 tot nu) betreffende het leveren van elektriciteit aan een organisatie van gelijkaardige omvang als Solidariteit voor het Gezin vzw.

Eventuele minimumeisen:

Nvt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!