Rectificatie

Automatisatie moleculaire biologie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ Damiaan
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gouwelozestraat 100
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Karmen Boghaert
Telefoon
+32 59414540
E-mail
kboghaert@azdamiaan.be
Fax
+32 59414020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdamiaan.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Automatisatie moleculaire biologie

Referentienummer: AZD_AK_48

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-505498

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.3
In plaats van:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
Te lezen:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend op het hierboven vermelde adres. Dit moet op PAPIER en( een identieke kopie) op DIGITALE DRAGER.

Overige nadere inlichtingen

Een handleiding tot indiening 'Aanvraag deelneming' werd aan de documenten toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!