Rectificatie

Automatisatie moleculaire biologie

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
AZ Damiaan
Postadres:
Gouwelozestraat 100
Plaats:
Oostende
Postcode:
8400
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Karmen Boghaert
E-mail:
kboghaert@azdamiaan.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.3
In plaats van:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
Te lezen:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend op het hierboven vermelde adres. Dit moet op PAPIER en( een identieke kopie) op DIGITALE DRAGER.

Overige nadere inlichtingen

Een handleiding tot indiening 'Aanvraag deelneming' werd aan de documenten toegevoegd.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer